رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

دارای ویژگی

مرگ هم، پایانی برای پرنده در بند نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

  کسانی که آزادی را، وادادگی جنسی می نامند، بیمارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی   کسی که آزادی می جوید، زندانی برای اندیشه های دیگر نمی گسترد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی   مرگ هم، پایانی برای پرنده در بند نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی   شادی یک سرزمین، بدون داشتن آزادی، آفریده نمی شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی   آزادی باجی به مردم نیست، چرا که حق و داشته آنهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی   آزادی نیازمند نگهداری و نگهبانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی بزرگترین ثروت یک ملت، آزادی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی   فداکاری در راه آزادی، خوی بزرگان و جاودانه هاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی   جوانان راستین و آزادیخواه، فر رستاخیزهای بشری هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی   https://www.gettr.com/user/mahbobe

آخرین پست‌ها

زندگی با آدمهای در بند و انکار شده، سودی ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزادی را، با پسوند و پیشوند ،بی ارزش و ناکارا نکنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آگاهی، تنها راه رسیدن به آزادیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در یک جامعه سالم، مردم پیوسته برای هم فداکاری می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پاکترین آرزوها، در سینه مهربانان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرزانگی بدون انسانیت، لافی بیش نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهربانان، شادی آفرینند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هیچ آرمانی، نباید انسانیت درون ما را به آتش کشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گیتی، آوای مهربانی و شادیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمی، بخشی از گیتی است و باز در آن آمیخته می گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جملات کوتاه مشاهیر جهان