سخنان حکیمانه ارد بزرگ (Orod Bozorg)
ارد بزرگ : در سرزمینی که آذرخش و طوفان میدان داری می کنند کسی به فکر فردا نیست .


ارد بزرگ : تنها کسانی شایسته هستند که اشتباهی را دو بار انجام نمی دهند .


ارد بزرگ : هیچگاه به دروغگویان میدان کارگزاری ندهید ، با وجود این که توانایی انجام آن را بهتر از هر کسی داشته باشند .


ارد بزرگ : کسی که ترازوی راستی در وجودش همواره به یک سو سنگین است ، نمی تواند از خشم دست بردارد چون خشم و زور تنها ابزار ناراستی برای ماندن است .


ارد بزرگ : کسانی که بیم از دست دادن جایگاه خویش را دارند ، همواره فریاد می کشند .


ارد بزرگ : کسی که زبانش پیش از اندیشه او می جنبد ، باید همواره بدنبال دوستان تازه باشد .


ارد بزرگ : بهبودی زخم شمشیر بسیار تندتر از زخم دل آزرده است.


ارد بزرگ : غم ، می تواند از پایمان درآورد و اگر خود ساخته باشیم نیروی سرفرازیمان خواهد شد .


ارد بزرگ : در هنگامه رستاخیز و غرش آذرخش مردمان ، خموش باش چرا که سخنت را پژواکی نیست .


ارد بزرگ : تنها میهمانی را بپذیرید ، که بتوانید بدرقه اش کنید .

ارد بزرگ / Orod Bozorg / Great Orod

ارد بزرگ : پند و اندرز بسیار ، همچون دشنام آزار دهنده است .


ارد بزرگ : خودخواه ترین آدمیان آنانی هستند که چشمشان را بر سرنوشت هم میهنانشان بسته اند .


ارد بزرگ : کاویدن در غم ها ما را به خوشبختی نمی رساند .


ارد بزرگ : در دوران زندگی ، تنها زمان هایی برایمان ارزشمند است که هدف و آرمانی را پیگیری می کردیم .


ارد بزرگ : نامداران هیچگاه خویش را گرفتار پاسخ به ابلهان کج اندیش نکردند .


ارد بزرگ : تا اندیشه ایی پاسخگو در بین نباشد کجروی ادامه خواهد داشت .


ارد بزرگ : برای جلوگیری از تباهی و بیراهه روی ، راه اندیشه و ارزیابی را باز بگذاریم .


ارد بزرگ : آنگاه که تلاش می کنیم همه چیز را به زور در چنگ خویش داشته باشیم ، دستمان خالی تر از ، هر زمان دیگر است .


ارد بزرگ : اگر آرمان و هدف زندگی خویش را بدانیم ، هر دم از خانه این و آن سر در نمی آوریم .


ارد بزرگ : دیوان سالاران واپسگرا بر این باورند که همنوایی با مردم کوچه و بازار بسیار آسان تر از همنوایی با خردمندان است .


ارد بزرگ : آنکه ناراستی پیشه نموده ، خموشی دیگران هم برایش ترسناک است .


ارد بزرگ : برای رسیدن به جایگاهی بالاتر ، گذشت را نیز بیاموزیم .


ارد بزرگ : زورگو ، خواب پریشان بسیار می بیند .


ارد بزرگ : تا هنگامی که از برتری خویش سخن می گویی ، دیده نمی شوی .


ارد بزرگ : کسی که فریفته نگاهی می گردد ، توان نجات دیگران را ندارد .


ارد بزرگ : ارمغان کُرنش در برابر نادان ، سختی دو چندان است .


ارد بزرگ : آواز سرد از سینه نا امید بر می خیزد .


ارد بزرگ : آنکه با تلاش بسیار اندیشه خویش را فربه نمود ، با این وجود باز گوش به سخن این و آن سپرد ، دیگر نمی توان آینده روشنی در پیش روی او دید .


ارد بزرگ : خرد در دانسته های ما دیده نمی شود ، خرد تنها در کردار ما هویدا می گردد .


ارد بزرگ : ریشه رشد تبهکاری در امنیت بزهکار است .


ارد بزرگ : ارزش یکدیگر بویژه کهن سالان خویش را بدانیم که نیروی امروز ما برگرفته از نیروی ست که پیشتر آنها به ما بخشیده اند.


ارد بزرگ : دوستی و مهر ، امید می آفریند و امید زندگی ست .


ارد بزرگ : آزادی ، عنوانی برای زینت کاخ دیوان سالاران نیست ، آزادی کوچکترین حق مردم است که اگر نباشد هیچ دودمانی برجای نخواهد بود .


ارد بزرگ : فرمانروایان با تجربه از همان چشمه ایی می نوشند که مردم را سیراب می کند .


ارد بزرگ : سیاستمداری که تنها به پیشروی می اندیشد دمادم برای خویش دشمن تراشی می کند .


ارد بزرگ : آنگاه که مردم بر داشته های خویش آگاه باشند دیگر تن به ستم نمی سپارند .


ارد بزرگ : سرنگونی با آدمهای شتابنده ( عجول ) زاده می شود .ارد بزرگ : شادی کجاست ؟ جای که همه ارزشمند هستند .


ارد بزرگ : کسی که آزادی می جوید زندانی برای اندیشه های دیگر نمی گسترد .


ارد بزرگ : سخن گفتن از دوستی و دشمنی پایدار در سیاست ، خنده آور است .


ارد بزرگ : سرآمد دشواری و سختی دانایست و دانا چشم خویش را بر بسیاری از زیبایی های زود گذر گیتی خواهد بست .


ارد بزرگ : بی مایگی و بدکاری پاینده نخواهد بود ، گیتی رو به پویندگی و رشد است . با نگاهی به گذشته می آموزیم : اشتباهاتی همچون برده داری ، همسر سوزی و … را آدمیان رها

نموده اند ، خردورزی ! آدمی را پاک خواهد کرد .


ارد بزرگ : اهل خرد و فرهنگ همیشه زنده اند .


ارد بزرگ : اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .


ارد بزرگ : آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ایی فراتر از آنها در حال پرواز باشد .


ارد بزرگ : اندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد ناتوان و بیمار است .


ارد بزرگ : تن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیکو سراغ ندارم .


ارد بزرگ : گاهی شالوده و ریشه شکست های بزرگ ، از اشتباهات بسیار ریز و کوچک سرچشمه می گیرد .


ارد بزرگ : فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند .


ارد بزرگ : غروب جان آدمی ، سپیده دمی به جهان دیگر است .


ارد بزرگ : آنکه همه چیزش را به جهان می سپارد و خود سخن تازه ایی ندارد نباید مدعی داشتن خرد باشد و دانش .


ارد بزرگ : زاد روز ما با تاری نادیدنی به هزاران زاد روز دیگر گره خورده است ، مرگ هم زاد روزیست همانند زاده شدن که بدرودی است به جهانی دیگر…


ارد بزرگ : جهان همواره در حال دگرگونی و رشد است نباید این پویندگی را زشت دانست ، باید همراه بود و سهمی از این رشد را بر عهده داشت .


ارد بزرگ : بی پایبندی به نظم در گیتی ، ویژگی آدمهای گوشه گیر است که عشق و احساس را سپر دیدگاههای نادرست خود می کنند.


ارد بزرگ : نرمش و سازگاری با گیتی از هر کمین دلهره آوری ، رهایی مان خواهد بخشید .


ارد بزرگ : گیتی همواره در حال زایش است و پویشی آرام در همه گونه های آن در حال پیدایش است .


ارد بزرگ : ریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است .


ارد بزرگ : بازده روزهای سخت ، بسیار بیشتر از دوران سرخوشی ست .


ارد بزرگ : روزهای سخت گامهای آینده ما را استوارتر و تندتر می کند .


ارد بزرگ : امید در درون کسی که هنوز راهی را برای خویش برنگزیده جای نمی گیرد .


ارد بزرگ : هیچ اهرمی همچون بردباری و امید نمی تواند مشکلات را از پیش پایت بر دارد .


ارد بزرگ : بکار گیری آشنایان در یک گردونه کاری برآیندی جز سرنگونی زود هنگام سرپرست آن گردونه را به دنبال نخواهد داشت .


ارد بزرگ : برای شناخت آدمیان ، بجای کنکاش در اندیشه تک تک آنها ، بدنبال شناخت پیشوای انگاره و خرد آنها باشید .


ارد بزرگ : کشوری که دارای پیشوایی بی باک است همه مردمش قهرمان و دلیر می شوند .


ارد بزرگ : پوزش خواستن از پس اشتباه ، زیباست حتی اگر از یک کودک باشد.


ارد بزرگ : رسیدن به راستی و درستی چندان سخت و پیچیده نیست کافیست کمی به خوی کودکی برگردیم .


ارد بزرگ : آهنگ دلپذیر ، ریتم و آوای طبیعت است.


ارد بزرگ : هنرمند و نویسنده مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است .


ارد بزرگ : هرگز به کودکانتان نگویید پیشه آینده اش چه باشد همواره به او ادب و ستایش به دیگران را آموزش دهید چون با داشتن این ویژگیها همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختی

خواهید بود و اگر اینگونه نباشد هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگواری بخشد .


ارد بزرگ : اهل سیاست پاسخگو هستند ! البته تنها به پرسشهایی که دوست دارند ! .


ارد بزرگ : بی باک به آرمان خویش می اندیشد آرمان هویدا او را رویین تن می سازد .


ارد بزرگ : مهم ترین رازهای نهان سیاست بازان ، چیزی جز پیگری اندیشه مردم کوچه و بازار نیست .


ارد بزرگ : آدمهای پلیدی هستند که با زمان سنجی مناسب ، از نگرانی های همگانی بهره می برند و خود را یک شبه رهایی بخش مردم می خوانند .


ارد بزرگ : چو گرمای تن مردان و زنان کهن به آسمان پر کشید با یاد خویش اندیشه هواخواهان خود را گرما دهند .


ارد بزرگ : برآزندگان گرما بخشند ، سخن و گفتار آنان راه روشن آیندگان است .


ارد بزرگ : برآزندگان به گفتار سخیف و کم ارزش زندگی خویش را تباه نمی سازند .


ارد بزرگ : برآزندگان چشم در دست پر از بذر خویش دارند و آسمانی که مهربان است صدای غرش باد هرزه گرد آنها را از راه خویش برنمی گرداند .


ارد بزرگ : برآزندگان مست شرآب هزاران ساله تاریخ کشورخویشند سخن آنان جز آهنگ خیزش و رشد نیست .


ارد بزرگ : برآزنده نمی گوید کیست ! او می گوید چیستی ؟ و از چیستت تو را به آسمانها می کشاند .


ارد بزرگ : دارایی برآزندگان ، دلی سرشار از امید است به پهنه و گستره آسمانها .


ارد بزرگ : کمر راه هم در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست .


ارد بزرگ : برآزندگان و ترس از نیستی؟! آرمان آنها نیستی برای هستی میهن است.


ارد بزرگ : پرهای خون آلود برآزندگان نقش زیبای آزادی آیندگان است.


ارد بزرگ : ویرانه کاخ های برآزندگان هم ، هزاران گهواره امید بر بستر خویش دارد .


ارد بزرگ : میهن پرستی هنر برآزندگان نیست که آرمان آنان است .


ارد بزرگ : سرزمینی که اسطوره های خویش را فراموش کند به اسطورهای کشورهای دیگر دلخوش می کند فرزندان چنین دودمانی بی پناه و آسیب پذیرند .


ارد بزرگ : اسطوره ها زاینده اند ! آنان برای فرزندان سرزمین خویش همواره امید به ارمغان می آورند .


ارد بزرگ : هیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید .


ارد بزرگ : تنها مادر و پدر خواست های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند .


ارد بزرگ : فرزند نانجیب ، آتش عمر پدر است .


ارد بزرگ : فرمانروای بزرگ مردم خویش را در هیچ کجای دنیا از یاد نمی برد و همیشه پناه آنان است .


ارد بزرگ : فرمانروا اندیشه خویش را درگیر رخدادهای کوچک نمی کند .


ارد بزرگ : سیاست بازان بدانند که فرمانروا همیشه به مردم بدهکار است .


ارد بزرگ : سردمداران ناشایست ترسشان از ناکارآمدیشان نیست ، دوری از فرمانروایی آنها را می ترساند ! .


ارد بزرگ : سردمداران برای آنکه به توفان مردم گرفتار نشوند باید با امواج دریای آدمیان هماهنگ گردند .مهار دریا غیر ممکن است کسانی که فکر می کنند مردم را با امکانات خود مهار

کرده اند دیر یا زود گم می شوند .


ارد بزرگ : فرمانروایان نیرومند ، رایزنانی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند .


ارد بزرگ : بیچاره مردمی که فرمانروایانش رایزن ! ، و رایزنانشان فرمانروا هستند .


ارد بزرگ : مردم به دنبال گزارش روزانه فرمانروایان نیستند! آنان دگرگونی و بهروزی زندگی خویش را خواستارند !! .


ارد بزرگ : فروتنی در برابر گردنکشان اشتباهی بزرگ است . چرا که این کار آنها را گستاختر و بی پرواتر می نماید .


ارد بزرگ : فروتنی و گذشت خویی مردان و زنان پاکدل است .


ارد بزرگ : فرمانروای دانا می داند ، هیچ ندای با کُشتن خفه نمی شود .


ارد بزرگ : بیچاره مردمی که فرمانروایانشان ، شاگردان رسانه ها باشند .


ارد بزرگ : فرمانروایان تنها پاسخگوی زمان حال خویش نیستند آنها به گذشتگان و آیندگان نیز پاسخگویند .


ارد بزرگ : آموزگار بالهای بزرگی ست که دانش آموز را به فرای آنچه می داند می برد ، آن فرا اگر روشنی باشد دودمانهای آینده را شکوهی شگفت انگیز فرا خواهد گرفت .


ارد بزرگ : سوار بر روان خویشتن خویش باشید ، پادشاهی بر سپاهی بی گزند ، اگر نگاهتان بر بوسه گاه زمین آسمان گره خورده باشد هیچ فراز و فرودی دلتان را نمی لرزاند .


ارد بزرگ : ناراستی ها پیشاپیش رو به مرگ و نیستی اند مگر آنکه ما آنها را در اندیشه و روان خویش زنده نگاه داریم !.

ارد بزرگ : سرزمین روان ما بسیار بزرگتر و باشکوه تر از جهان پیرامون ماست . کسانی را بدان راه دهیم که سزاوار آن باشند .


ارد بزرگ : کسی که همسر و کودک خویش را رها می کند ، در پی خفت ابدیست .


ارد بزرگ : کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن نخستین گام های قهرمانی است .


ارد بزرگ : روان دانایان فربه تر از دیگران است این نیرویست که دانش به آنها بخشیده است .


ارد بزرگ : برای ماندگاری ، رویایی جز پاکی روان نداشته باش .


ارد بزرگ : هر چه بلند پروازتر باشید تپش دلتان کمتر خواهد شد . فشار و دردهای روانیتان نیز .


ارد بزرگ : بی شرم ترین فرامانروایان آنهایی هستند که ناکارامدی و اشتباهات خود را به مردم نسبت می دهند .


ارد بزرگ : یکی از بزرگترین خوشبختی ها ، خدمت بیشتر به مردم است .


ارد بزرگ : میرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز خواهد بود .


ارد بزرگ : انتخابات مکان شعبده بازی دیوان سالاران نیست ! .


ارد بزرگ : امروزه ، انتخابات آزاد تنها راهکار ادامه زندگی سیاسی فرمانروایان است .


ارد بزرگ : انتخابات آزاد ، دشمن هیچ یک از باورهای توده مردم نیست .


ارد بزرگ : انتخابات درست و سازنده ، ناجی کشور و نادیده گرفتن آن ، پگاه رستاخیزی هولناک است .


ارد بزرگ : انتخابات پرشگاه سیاسیون برای رسیدن به دستگاه دیوانی نیست اینجا خواست توده آدمیان برای درمان ناراستی هاست .


ارد بزرگ : کوچک کنندگان دایره انتخابات ، با بن و ریشه آن دشمن اند .


ارد بزرگ : آدمیانی که انتخابات نیک را بی ارزش می انگارند و آنانی که دانسته در بازی انتخابات نادرست رای می دهند هر دو به یک اندازه به سرزمین خویش پشت کرده اند .


ارد بزرگ : دودمانی که بزرگان و ریش سفیدانش خوار باشند ، به کالبد بی جانی ماند که خوراک جانوران دیگر شود .


ارد بزرگ : از آه و نفرین بزرگان و ریش سفیدان هر ایلی باید ترسید .


ارد بزرگ : گِره های که به هزار نامه دادگستری باز نمی شود ، به یک نگاه و یا ندای ریش سفیدی گشاده می گردد .


ارد بزرگ : اندیشه و سخن ریش سفیدان برآیند بردباری ، مردمداری و سرد و گرم چشیدگی روزگار است .


ارد بزرگ : ریش سفید داراترین به اندیشه است نه به دارایی و اندوخته .


ارد بزرگ : ریش سفیدان ، زنجیر ارتباط نسل ها هستند . و خاندان بدون ریش سفید ، گذشته ای کم رنگ دارد و آیین های به جای مانده ، به هزار گونه ، تفسیر می شود .


ارد بزرگ : آنانکه تیشه به ریشه بزرگان و ریش سفیدان می زنند خود و فرزندانشان را بی پناه خواهند ساخت .


ارد بزرگ : تبار بی ریش سفید ، همچون خانه بی سقف است .


ارد بزرگ : نخستین گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودی بزرگان و ریش سفیدان است و سپس تاراج دارایی آنها .


ارد بزرگ : بزرگواری ، بی مهر و دوستی بدست نمی آید .


ارد بزرگ : راهی را که در زندگی برگزیده ایم می تواند برآیند بازخورد کنش دیگران ، با ما باشد . پرسش آن که :
آیا ماخویشتن خویشتنیم ؟
و آیا همواره باید پاسخگوی برخوردهای بد دیگران باشیم ؟
این پرسش ها را که پاسخ گفتیم ! آزادی در ما بارور می شود .
وپس از آن ، آرمانی بزرگ همچون عشق به میهن در چشمه وجودمان جاری می گردد .


ارد بزرگ : ابلهان در سرزمین های کوچک همواره سنگ کشورهای بزرگ را به سینه می زنند و هم میهنان خویش را تشویق به بخشش میهن و ناموس خود می کنند .


ارد بزرگ : آنهایی که از زادگاه خود می روند تا رشد کنند با سپری شدن روزگار می فهمند بزرگترین گنج زندگی را از دست داده اند و آن زادگاه و میهن است .


ارد بزرگ : صوفی مسلکان برای آنکه افکار اهریمنی خویش را گسترش دهند می گویند نیاز را باید از بین برد چون نیاز سبب دگرگونی می گردد و دگرگونی از دیدگاه آنان رنج آور است !

حال آنکه هدف آدمی از زیستن پیشرفت و درک زوایای پنهان دانش است . بجای گوشه نشینی و خرده گیری باید با ابزار دانش سبب رشد میهن شد و امنیت را برای خود و آیندگان بدست

آورد .


ارد بزرگ : میهن پرستی ، همچون عشق فرزند است به مادر .


ارد بزرگ : میهن دوستی ، دسته و گروه نمی خواهد ! این خواستی است همه گیر ، که اگر جز این باشد باید در شگفت بود .


ارد بزرگ : آنکه به سرنوشت میهن و مردم سرزمین خویش بی انگیزه است ارزش یاد کردن ندارد .


ارد بزرگ : سرپرستانی که از ارزش سربازی می کاهند ، و پدر و مادرانی که ، پیشدار میهنداری فرزندان خویش می شوند ، به کشورشان پشت کرده اند .


ارد بزرگ : برآزندگان و ترس از نیستی؟! آرمان آنها نیستی برای هستی میهن است.


ارد بزرگ : آنگاه که آزادی فدای میهن پرستی می شود و وارون بر این میهن پرستی فدای چیزهای دیگر ، کشور رو به پلشدی می گرایید و درد .


ارد بزرگ : آنکه مدام از کمبودها و ناراستی های زندگی خویش سخن می گوید دوست خوبی برای تو نخواهد بود .


ارد بزرگ : می گویند رسیدن به آرامش هدف است باید گفت آرامش تختگاه نوک کوه است آیا کوهنورد همیشه بر آن خواهد ماند ؟ بیشتر زمان زندگی او در کوهپایه و دامنه می گذرد به

امید رسیدن به آرامشی اندک و دوباره نهیب دل و دلدادگی به فرازی دیگر .


ارد بزرگ : بزرگترین اشتباه و چاله زندگی یک زیاده خواه ، در آنست که پیش از کسب آمادگی لازم پشت میز مدیریت بنشیند .


ارد بزرگ : جریان های آلوده به مرداب خواهند رسید سخن گفتن از آنها، زندگیمان را تباه می سازد .


ارد بزرگ : میهن پرستی و آزادیخواهی کلید درمان بسیاری از ناراستی هاست .


ارد بزرگ : از سفر کرده ، ارزش سرزمین مادری را بپرس .


ارد بزرگ : ایرانیان نیک نامی و پاکی تبار گذشتگان خویش را در شاهنانه فردوسی می بینند و در هر دودمانی که باشند برآن راه خواهند بود .


ارد بزرگ : کورش نماد فرمانروایان نیک اندیش است و نام او می ماند ، چرا که از راستی و کمک به آدمیان روی برنگرداند .


ارد بزرگ : نادر شاه افشار توانست از خراب آبادی که دشمنان برایمان ساخته بودند کشوری باشکوه بسازد نام او همیشه برای ایرانیان آشنا و دوست داشتنی خواهد بود .


ارد بزرگ : جوانان ! زندگی خردمندانه می خواهند ، کهنسالان باید آگاهی بخش اندیشه های آنان باشند نه بازیگران زندگی آنان .


ارد بزرگ : پیران آزاده آنانیند که از آموزش دودمان امروز کوتاهی نمی کنند و هر آنچه در اندیشه دارند را هدیه می کنند .


ارد بزرگ : پیران اندیشمند به ریشه ها می پردازند نه به شاخه ها .


ارد بزرگ : پیران جهان دیده برای گفتگو با جوانان مانع تراشی نمی کنند .


ارد بزرگ : برای نابودی دشمن اندیشه خود ، بیاموز و پژوهش کن ! و برای گریز از دشمن مال و زندگیت به هنجارهای قانونی پناه ببر و دوری پیشه کن .


ارد بزرگ : اگر می خواهی کسی را بزرگ کنی ، پیوسته از او به دشمنی یاد کن .


ارد بزرگ : دشمنی به آدمی این زمان را می دهد که تواناییهای خویش را باز شناسد .


ارد بزرگ : دشمن ! دشمن است ، فریب زبان چرب دشمن را مخور .


ارد بزرگ : تندرستی پاداش نیک زیستی ست .


ارد بزرگ : تندرستی پرشگاه روان بیدار است برای گشودن دروازه های پیروزی . ارد برگ


ارد بزرگ : اندوخته ای با ارزشتر از تندرستی ، نمی شناسم .


ارد بزرگ : آدم با ادب دروازه دلها را همیشه گشوده می بیند .


ارد بزرگ : ادب با پول ، دانش و آموزش بدست نمی آید ادب دارای ریشه است ریشه ایی به بلندای تاریخ .


ارد بزرگ : دانه ادب در درون ما همانند گیاهی رشد می کند روشن بینی ، آب رشد آن است و خورشید ، دوستان و همدلان .


ارد بزرگ : سرایش یک بیت درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد .


ارد بزرگ : آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند .


ارد بزرگ : آدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند .


ارد بزرگ : این سخن پذیرفته نیست که : “پیکر بزرگترین زندان روان آدمی است” باید گفت پیکر بهترین دوست و همدم زندگی این جهانی روان است چرا که همیشه بدون کوچکترین بهانه

ای بدنبال خواسته های او می دود . این که گفته شود روان در بند بدن است و باید زودتر آزاد شود تا به دیدار دلدار بشتابد ، اشتباه است چون هم او بدن را به روان هدیه نموده است کسی

که دلدار می خواهد باید به خواست او تن دهد .


ارد بزرگ : در پایان کوچه بن بست زندگی ، بارها و بارها ابله هان را دیدار خواهی کرد .


ارد بزرگ : شناخت ما از درون خویش آن اندازه هست که بتوانیم انتخابی درست در بدترین زمانها داشته باشیم باید به نتیجه گیری خود احترام بگذاریم .


ارد بزرگ : سکوی پرش و گزینش بهتر می تواند در هر گاه و جایی یافت شود ، مهم آنست که تا آن زمان ، پاکی و شادابی خویش را نگاه داریم .


ارد بزرگ : گزینش می تواند درست و یا نادرست باشد ، گزینش گری یک هنر است . بهره بردن از تجربه های دیگران می تواند به گزینش راه درست کمک کند .


ارد بزرگ : پرسشگری حس کودکانه ایی است که تا پایان زندگی باید همراهش داشت .


ارد بزرگ : اهل خرد ، پیشتاز روزگار خویش اند .


ارد بزرگ : آدم خردمند ، تار و پودهای اصلی زندگی را می یابد .


ارد بزرگ : شب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن است .


ارد بزرگ : سخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد .


ارد بزرگ : بازده خرد برای اهل معنا ، کلام سکرآور است .


ارد بزرگ : هر آنکه خردمندتر است اهریمن بیشتر به او حمله می کند . در میدان جنگ و آورد او هزاران فتنه و افسون کشته شده را خواهی دید .


ارد بزرگ : دانش امروز فر بسیاری در پی داشته ، اما نیروی جاری سازی آرامش به روان ما را ندارد . امنیت را بزرگان خردمند به ما می بخشند .


ارد بزرگ : خواست ادب آن نیست که هر چه ما می خواهیم دیگران بگویند ، ادب آنست که ببینیم آیا کسان دیگر در جایگاه خویشند ؟ و حال ما در کجاییم ؟


ارد بزرگ : برای آنکه کسی را با ادب بنامیم و یا وارون براین ، باید کمی درنگ کرد و زمان را به کمک گرفت .


ارد بزرگ : مردم آدمهای بردبار را با ادب می دانند حال آنکه بردباری سنجشی درست نیست ! باید ادب آدمها را در آزمون ها سنجید و نه در سکوتها ...


ارد بزرگ : ادب خویش را هیچ گاه فرو مگذار ، با وجود آنکه مورد ریشخند باشی !


ارد بزرگ : به هنگام نکوهش هنگامه باران ، به بهره اش نیز بیاندیش .


ارد بزرگ : بارش باران تپش زندگی و مهربانی است .


ارد بزرگ : فرمانروای شایسته ارزش سربازان را کمتر از خود نمی داند .


ارد بزرگ : خردمندان همچون باران بر اندیشه های تشنه می بارند و دگرگونی های آینده را موجب می گردند .


ارد بزرگ : نم نم باران ، سبب بیداری خاک گشته و آن را شکوفا می کند ، خرد هم ناگهان پدید نمی آید زمانی بس دراز می خواهد و روانی تشنه باران .


ارد بزرگ : بارش باران از پستان گیتی ، فرزندان را در دل خاک جانی می دهد و زندگی را هویدا می کند و چه نیک مردان و زنانی که می بارند برای شکوفا شدن بستر آیندگان .


ارد بزرگ : باران مهر آسمان است نه بغض آن ، همانند آدمیان مهرورزی که می بارند و کینه توزانی که خشک و بی نشانند .


ارد بزرگ : روزهای سخت بهایی ست که باید برای سرفرازی پرداخت .


ارد بزرگ : خارهای کوچک زخم به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزد برای روزهای سختر .


ارد بزرگ : آسیب دیده همیشه درهای رویاهایش کوچک و کوچکتر می شود ، مگر با امید که شرایط ما را دگرگون می سازد .


ارد بزرگ : مردان پیشآهنگ ، راه را با داشته های میهنی خویش باز می کنند و نه کمک اجنبی .


ارد بزرگ : آزادگان تهی دستی را ننگ می دانند و نه تهی دستان را .


ارد بزرگ : با بدیهای دیگران دل خویش را به سیاهی نیالاییم ، همواره ساز سادگیمان کوک باشد و نگاهمان امیدوار.


ارد بزرگ : آنکه درست سخن نمی گوید داناترین هم که باشد همگان بی سوادش می پندارند .


ارد بزرگ : همیشه آن که با شما هم آوا می شود و سخن شما را بازگو می کند نمی تواند هم اندیش شما نیز باشد .


ارد بزرگ : جنگ با روزهای سخت است که ما را پولادین می سازد .


ارد بزرگ : بخشنده از دست نمی دهد او همواره در حال بدست آوردن است .


ارد بزرگ : بخشندگی ، داشته است نه تباه شده .


ارد بزرگ : نوروز ایرانیان ، فرخنده جشن زمین و آدمیان است و چه روزی زیباتر از این ؟


ارد بزرگ : اگر آدمیان می دانستند بخشندگی چه داشته بزرگیست هیچ گاه از آن دوری نمی گزیدند .


ارد بزرگ : بخشندگان فرمانروایان بی تاج و تخت میانه مردمند .


ارد بزرگ : مردم همواره گوش به ندای بخشندگان دارند .


ارد بزرگ : برای رسیدن به بلندای بخشندگی باید از آز وجود خویش بگذری .


ارد بزرگ : اگر پی به شکوه و گستره خرد خویش ببریم هیچ گاه به گردن کشی روی نمی آوریم .


ارد بزرگ : گردن کشی آدمیان ، ریشه در ریزی و خردی میدان اندیشه آنان دارد .


ارد بزرگ : چه بسیار گردن کشانی که به آنی دچار زبونی شدند .


ارد بزرگ : گردن فرازان به خرد روی آوردند و گردن کشان به نابخردی .


ارد بزرگ : گردن کشان خیلی زود برده آدمهای بد کردار می گردند .


ارد بزرگ : آنانکه از رسیدن به ریشه ها هراس دارند ، در روزمرگی دست و پا می زنند .


ارد بزرگ : پرداختن به ریشه ها ، کار ریش سفیدان و اهل دانش است .


ارد بزرگ : مردم به دنبال گزارش روزانه فرمانروایان نیستند! آنان دگرگونی و بهروزی زندگی خویش را خواستارند !! .


ارد بزرگ : ریشه آدم های سست بنیاد همانند درختان ریشه در مرداب ، لرزان است .


ارد بزرگ : وارون بر رشد و شکوه دانش آدمی ، ریشه ادب و منش آدمها ، از دوران دیرین تا کنون بسیار اندک دگرگون شده است . ادب تازیان ، مردم افرنگ و یا خاور نشینان کمترین

دگرگونی را در خود داشته است . آنچه دگرگون شده دانش و خرد است . اما ریشه همان دردهای دیرین خویش را بر پشت دارد .


ارد بزرگ : آدمها میوه های درختانی هستند که ریشه ای از دیرینه دارند .


ارد بزرگ : کلید رازهای بزرگ ، در ژرفای کمی نیست .


ارد بزرگ : هر چه بلند پروازتر باشیم به رازهای کمتری بر می خوریم .


ارد بزرگ : انتخابات نیاز به هنجاری خردمندانه دارد خردی که باور همه نخبگان آزاد اندیش کشور باشد .


ارد بزرگ : فرمانروای شایسته اسیر کاخ ها نمی شود نگاه او بر مرزهای کشور است .


ارد بزرگ : سربازان تنها نگاهبان مردم امروز کشور خویش نیستند آنها دستاوردهای پیشینیان و سرمایه آیندگان را نیز پاس می دارند .


ارد بزرگ : فروتنی ما را خواستنی می کند و دوست داشتنی .


ارد بزرگ : آدمهای کوچک ، رازهایشان هم کوچک است .


ارد بزرگ : با آدمهایی که همیشه از شما می خواهند حرفاهایشان را به این و آن نگویید کمتر گفتگو کنید .


ارد بزرگ : هر حرفی راز نیست ، اگر سخنی را راز می دانید آن را به کسی نگویید و اگر گفتید دیگر نگویید این را به کسی نگو ! چرا که خود شما توان نگهداری آن را نداشته اید چه برسد

به شنونده سخن شما .


ارد بزرگ : همسران ، اگر رازهای زندگی خویش را بیرون نبرند خیلی کمتر به غم جدایی گرفتار آیند .


ارد بزرگ : رایزنی نباید سودی روشنی در راهی که نشان می دهد داشته باشد .


ارد بزرگ : رایزنی که دوستان فراوان دارد تکیه گاه مناسبی نیست او گرفتار است و اندیشه اش آزاد نیست .


ارد بزرگ : رایزنی که کار ، اجرایی می کند ، قابل اعتماد نیست .


ارد بزرگ : گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان ، فراموشی است.


ارد بزرگ : پرتگاه می تواند به وجدآورنده روان و یا کشنده جسم باشد .


ارد بزرگ : با گفتن واژه هایی همانند نمی توانم ! و یا نمی شود ! هر روز پس تر می روید .


ارد بزرگ : نخستین کسی که در برابرش باید کُرنش کنی خویشتن خویش است .


ارد بزرگ : آنکه باژ می گیرد زندگیش بسیار کوتاه است .


ارد بزرگ : اگر باژ دادی ایمین مباش ! که این درد را درمانی دگر است.


ارد بزرگ : اگر هنجار ها و کارآگان سست باشند همان بهتر که باژ را بدهی .


ارد بزرگ : هیچ هنجاری نمی تواند فراتر از جان بی گناهی باشد چه باژ باشد و چه غیر آن .


ارد بزرگ : فرمانروایان همواره سه کار مهم در برابر مردم دارند . نخست : امنیت ، دوم : آزادی و سوم : نان .


ارد بزرگ : بازده ساختار بیمار ، درد و سیاهی ست .


ارد بزرگ : در هستی جنبش حشرات هم چهار چوبی دارد .


ارد بزرگ : تا ساختارها سامان نیابد رشدی هویدا نمی گردد .


ارد بزرگ : قانون اساسی هر کشور نمای ساختار آن سرزمین است و ناراستی آن ، سستی و پلشدی در پی دارد .


ارد بزرگ : ساختاری که با سرشت آدمی سازگار نباشد توان پایداری ندارد .


ارد بزرگ : نیرومندترین ساختارها ، نرم ترین آنهاست ، ساختارهای خشک و سخت خیلی زود نابود می گردند .


ارد بزرگ : نگاهداری ساختارهای بیمار از نادانی است باهوش کسیست که ناراستی ها را از خویش دور کند و تن به راستی دهد .


ارد بزرگ : نکات سخت هم اساسی ساده دارند .


ارد بزرگ : به کوهستان می نگرم ، درونم سرشار از نیرو می شود کوهها سر فرود می آورند ، و می گویند : باز ما را درخواهی نورد .


ارد بزرگ : کوهستانها و دره های بی انتها در درون آدمها می بینم .


ارد بزرگ : گام نهادن بر نوک کوه وجود ، بسیار سخت تر از هر کار دیگریست .


ارد بزرگ : کوهستان ها هم رامشگاه آزادگان و بی پروایان است و نهیب ماندگاران تاریخ .


ارد بزرگ : گل های زیبایی که در سرزمین ایران می بینید بوی خوش فرزندانی را می دهند که عاشقانه برای رهایی و سرفرازی نام ایران فدا شدند .


ارد بزرگ : خردمندان تاریخ همچون رشته کوههای سترگ ، دشتهای آدمیان را نگاهبانی می کنند .


ارد بزرگ : کوهستان را بنگر ، به تو می گوید نوک بلند و خیره ساز آن ، از پس دامنه ایی گسترده ، آسمان را به زانو درآورده است .


ارد بزرگ : پشیمانی، اولین گام برای پوزش است.


ارد بزرگ : درحالی که مردم برای اشتباه ناکرده هم باید پوزش بخواهند ! سیاستمداران پر اشتباه خود را عاری از هر گونه ایراد می دانند و برای همین هیچ گاه پوزش نمی خواهند .


ارد بزرگ : آنکه پوزش نمی داند چیست! مناسب دوستی نیست .


ارد بزرگ : از پس پشیمانی می توان راههای تازه ایی را برای نجات یافت .


ارد بزرگ : پشیمانی که ما را به راه راست نکشاند ، هیچ ارزشی ندارد .


ارد بزرگ : تنها پشیمانی را باید بخشید که بر اشتباه خود آگاه شده و آن را بر زبان جاری می سازد .


ارد بزرگ : بزرگداشت ، بخشش بی ریای مهر است مهری که با آن می توان بوی بهار را همیشه همراه داشت .


ارد بزرگ : بزرگداشت توان نیروهای جوان را نیز دو چندان می کند .


ارد بزرگ : امیدوار مباش دیگران همراهیت کنند ، تنها به درمان دردهای روزگار خویش بیاندیش .


ارد بزرگ : پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است .


ارد بزرگ : استخوان بندی شهرها در دیوار است و بزرگداشت .


ارد بزرگ : بزرگداشت آدمیان ، رشد فرهنگ را در پی دارد .


ارد بزرگ : نامداری بی نیک نامی ، به پشیزی نمی ارزد .


ارد بزرگ : نامداران ابتدا از نام خویش گذشته اند .


ارد بزرگ : نامداری که خود را به خواری می افکند ، هزاران دل آویخته به دامان خویش را نیز به خاک می کشد .


ارد بزرگ : نامداران ماندگار آنانی اند که سرشتی نیکو و دلی سرشار از مهر دارند .


ارد بزرگ : نامدار کهن اسطوره و راهبر دوران هاست ، سرشت او با خوی مردم سرزمین خویش همگون است نه با سرشت فرمانروایان .


ارد بزرگ : ستایشگر همیشه بر ستایش شونده در حال پیشی گرفتن است . او یاد می کند و دلدار برآورده می سازد .


ارد بزرگ : ستایشگری آگاهانه ، چاپلوسی نیست چرا که خیلی زود ریشه ستاش شونده خاکی تازه را در دور ریشه خویش می یابد و در پس روزها این کار به بار خواهد نشست ، میوه

تازه آن بسیار بهتر از گذشته خواهد بود .


ارد بزرگ : ستایشگری هنر است هنری که با آن می توان ناراست ترین آدمیان را هم دلپسند نمود .


ارد بزرگ : همسران باید یکدیگر را ستایش کنند و فرزندان هم پدر ، مادر و آموزگاران و... ستایشگری برای همه هست .


ارد بزرگ : مهرورزی و ستایشگری درمان بسیاری از دردهای آدمیان است .


ارد بزرگ : آنکه خودخواه است توان ستایشگری و مهرورزی ندارد او بسیار تنهاست .


ارد بزرگ : خود را ، تا هنگاهی همراه داری که دلداده نشده ایی ، دلبسته با خویشتن خویش بیگانه است.


ارد بزرگ : خودآختگی قابلیتی است که بسیاری ندارند .


ارد بزرگ : خودت را بشناس اما به آن مبال .


ارد بزرگ : در برف ، سپیدی پیداست . آیا تن به آن می دهی ؟ بسیاری با نمای سپید نزدیک می شوند که در ژرفنای خود نیستی بهمراه دارند .


ارد بزرگ : برای کسب خرد ، سختی را بر خود هموار کن .


ارد بزرگ : سرود طبیعت ضربانی ملایم و کشیده دارد .


ارد بزرگ : طبیعت زنده و پویاست نکوداشت آن ، گرامی داشتن ریشه گاه آدمیان است .


ارد بزرگ : آدمیانی که طبیعت خویش را نابود می کنند براستی بی ریشه و مزدورند .


ارد بزرگ : طبیعت زیبا آدمیان را در گذر زندگی همواره شاداب و جوان نگاه می دارد .


ارد بزرگ : روان رنجور ، در طبیعت سبز دوباره پیوند خواهد زد و به زندگی خویش ادامه خواهد داد .


ارد بزرگ : نخستین دروازه بی باکی ، تهی شدن از دلبستگی هاست .


ارد بزرگ : بی باکی گله ، ناشی از چوپان بیدار است .


ارد بزرگ : اگر در بند زندگی روزمره تان شوید نمی توانید گامی بسوی بهروزی بردارد .


ارد بزرگ : در دوی زندگی ، همیشه هماورد را شانه به شانه ات بپندار و همیشه با خود بگو تنها یک گام پیشترم ، تنها یک گام .


ارد بزرگ : اسطوره ها بی باکند ، آنها خوی برتر خویش را به آیندگان هدیه می دهند .


ارد بزرگ : تنها بی باکی ارزشمند است که ریشه در پاکی و سرشت نیک آدمی دارد .


ارد بزرگ : بزرگترین فر و داشته بی باکان روزگار ، دلهایست که به آنها امید بسته اند .


ارد بزرگ : پیوند از پس تنهایی رخ می دهد ، ارزش می یابد و توان را چندین برابر می کند ، پس باید هر پیوند پاکی را شاد باش گفت .


ارد بزرگ : پیوند پاک ، پیوندی ابدی است .


ارد بزرگ : کسی که می ماند و نمی پرد به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است.


ارد بزرگ : بریدن یک پیوند پاک ، فرو ریزی دهشتناکی ست .


ارد بزرگ : پیوندمان را با یاد آوری سرشت نیکمان نیرومندتر سازیم .


ارد بزرگ : اندیشمند یگانه است و اگر از ترس سکوت نمود با آدمهای دیگر هیچ فرقی ندارد . ارد برگ


ارد بزرگ : اندیشمندانی همواره نا آشنا می مانند که راه سخن گفتن با مردم خویش را نمی دانند .


ارد بزرگ : راه های آینده ابتدا در اندیشه خردمندان رسم می گردد سپس مردم با کوششی بسیار آن راه ها را خواهند ساخت.


ارد بزرگ : یک آموزگار می تواند با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد .


ارد بزرگ : آموزگاری ، عشق است چنین جایگاهی هیچگاه به دست غیر مباد.


ارد بزرگ : مادر و پدر ، زندگیشان را با فروتنی به فرزند می بخشند .


ارد بزرگ : این دیدگاه اشتباست که بپنداریم مرد توانا ، فرزندی همچون خود خواهد داشت .


ارد بزرگ : دانش آموزان جوانه های برخواسته از وجود آموزگاران اند که با آسمانها می آمیزند و ریشه گاهشان همان خاک پر ارزش است .


ارد بزرگ : یک آموزگار خام می تواند شاگردان خویش را برای همه زندگی سرگردان کند .


ارد بزرگ : طبیعت ، آموزگار بزرگیست ، خردمندان از آن درس ها می گیرند .


ارد بزرگ : جام عمر را جز با می دلدادگی به خرد و دانش پر مکن .


ارد بزرگ : خرد و دانش ابزار پیراستن اشتباهات است و خردمندان ابزار دونپایگان نمی شوند .


اُرُد بزرگ : خرد در بستری طوفان زده رشد نمی کند .


اُرُد بزرگ : دانش را می آموزی اما خرد ، برآیند اندیشه و آموخته های ماست .


اُرُد بزرگ : تنها آشیانه خرد ، راستی و درستی ست .


اُرُد بزرگ : خرد ابزار توانایست و خردمند با فر دانش و اندیشه پاک خویش می آفریند ، او زایشگر رخدادهای امروز و فرداهاست .


اُرُد بزرگ : ستایش ، هنگام نو رُستن را .


اُرُد بزرگ : آغاز هر روز، نو شدنی دوباره است ، و زمانی برای پویایی بیشتر .


اُرُد بزرگ : هر آن می تواند آغازی دوباره در زندگی ما باشد ، پس هیچ وقت پایانی پیش روی ما نیست .


ارد بزرگ : تنها آغاز ها را باید جشن گرفت چرا که شیره جهان در رشد و زایندگیست .


ارد بزرگ : هیچ آغازی را مزاری نیست چرا که همواره در حال دگرگونی و رشد است .


ارد بزرگ : استوارترین پیمانها آنهایست که با اندیشه مان پذیرفته ایم .


ارد بزرگ : ارزش پیمان شکن ، باندازه کفن هم نیست .


ارد بزرگ : پیمان ها در هنگامه نیازها بسته می شود ، و آنگاه که پاره شود چیزی جز پلشدی و زبونی بر جای نمی ماند .


ارد بزرگ : پیمان با دستها و کاغذها بسته نمی شود پیمانها را با چشم ها هک می کنند .


ارد بزرگ : میدان پیمان های گسسته ، همچون مردابی دهشتناک است که باید از آن گریخت .


ارد بزرگ : بدگویی ، رسوایی در پی دارد .


ارد بزرگ : کسی که بدگویی می کند خواری را به جان می خرد .


ارد بزرگ : آنکه دم خور آدمی است که بدگویی همواره با او پیوسته است ، خیلی زود اسیر وهم و سیاهی دل می گردد .


ارد بزرگ : بدگویان را تنها بگذارید تا درون مایه چرکین آنها شما را نابود نسازد .


ارد بزرگ : شاید در کوتاه مدت بدگویان به هدف خود نزدیک شوند اما در بلند مدت رسوای جهانند .


ارد بزرگ : هنجار طبیعی آدمی دوستی و نرم خویی ست اما برای بدست آوردن آن بیشتر زمان زندگی این جهانی را در ستیز و آورد می گذراند .


ارد بزرگ : بن و ریشه هستی مانند گردونه ای دوار است که همه چیز را گرد رسم کرده است برسان : گردش روزها ، چرخش اختران و ستارگان ، چرخش آب بر روی زمین ، زایش و مرگ ،

نیکی و بدی ، گردش خون در بدن ، حرکت اتم و …


ارد بزرگ : تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است .


ارد بزرگ : برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم .


ارد بزرگ : بسیاری بخاطر برآیند هنجارهای درونی اشان بین نمای سپید و پاکی در اشتباهند .


ارد بزرگ : فرمانروای اندرزگو شایسته فرمانروای نیست تنها آنانی شایسته اند که اهل کارند .


ارد بزرگ : همواره سودجویان خود را نگهبانان راستین فرمانروا می دانند . حال آنکه فرمانروای پاکزاد ، به شمار مردم خویش پاسبان دارد .


ارد بزرگ : هنگامه رهایی اهریمن ، هنگام دربند شدن توست .


ارد بزرگ : آنانکه هنجار وجودیشان در نابودی داشته های دیگران است و خود بی میوه اند را باید به کارهای بدنی واداشت تا بدین گونه خیری برای همگان و خویش داشته باشند .


ارد بزرگ : چه زیبایند آنانی که همیشه لبخندی برلب دارند .


ارد بزرگ : آنکه همیشه لبخندی بر لب دارد شادی را به همگان هدیه می دهد .


ارد بزرگ : خنده های بلند و پیگیر ، نفیر فرا رسیدن هنگامه رنج و سختی ست.


ارد بزرگ : خنده در ورای خود رازها در سینه دارد .


ارد بزرگ : خنده طبیعی زیباست و نوای زندگیست .


ارد بزرگ : شایستگان آنانی هستند که آفریننده و منجی اند .


ارد بزرگ : بخشیدن تخت و اورنگ به خویشاوندان ، از زبونی است .


ارد بزرگ : شایستگان بالندگی و رشد خود را در نابودی چهره دیگران نمی بینند.


ارد بزرگ : فریبکار و نیرنگ باز هیچ پایگاهی نخواهد داشت آخرین و ترسناکترین درسی که خواهد آموخت تنهایی ست .


ارد بزرگ : هیچ کدام از ما ، همه چیز را در اختیار نداریم پس به هم نیازمندیم برای برآوردن نیازهایمان باید به ادب میدان دهیم .


ارد بزرگ : هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار ناتمام را ، پایان می دهم .


ارد بزرگ : هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند از پویندگی ما جلوگیری کند .


ارد بزرگ : هیچ فرازی در برابر آدم های پاکباخته توان ایستادگی ندارد .


ارد بزرگ :

شواهدی که نمایشگر ماندگاری و جوانی نظام سیاسی هستند :

1- همبستگی و از خود گذشتگی ملی بین توده
2- همراهی اهل فرهنگ و اندیشه با دستگاه اداره کشور
3- بالندگی و پیدایش اهل خرد
4- گردش نخبگان در اداره کشور بدون چالش گسترده داخلی
5- مهم بودن رخدادهای درونی کشور برای مردم
6- رشد سرودهای حماسی و ملی
7- امید به آینده نزد توده مردم
8- مردم اداره کنندگان کشور را پیشرو و پاک می بینند
9- بها دادن به هم دیگر برای اداره کشور بر اساس تواناییها
10- در اندیشه جوانان ، قهرمانان زنده و در زمان حال هستند .
11- دلگرمی همگانی نسبت به گذشتن از چالش های پیش روی کشور
12- پرهیز جوانان از گوشه نشینی و انزوا
13- همراهی مردم با نخبگان دستگاه فرمانروایی

شواهدی که نمایشگر فروپاشی و پیری نظام سیاسی هستند :

1- رشد هزل و جک بین مردم
2- رشد بی تفاوتی بین هنرمندان و اهل فرهنگ نسبت به دستگاه اداره کشور
3- منزوی شدن خود خواسته اهل خرد
4- سردی همگانی نسبت به رخدادهای سیاسی کشور
5- مهم شدن تحولات برون مرزی برای مردم
6- پناه بردن به غزلیات و شعر های بی بنیاد و سکر آور
7- عدم امید به آینده نزد توده
8- لکه دار شدن بزرگان و سروران توده ملت ( آنهایی که زمانی توانایی بسیج همگانی را داشته اند )
9- رشد طایفه گری در درون سیستمهای اداری و خصوصی کشور
10- پناه بردن جوانان به ابرمردان تاریخ برای پوشش ضعفهای زمان خودشان
11- نگاه شک آلود و تیره مردم به رخدادهای کشور
12- رشد گسترده صوفی منشی
13- سیر قهقرایی و دشمنی بین نخبگان مورد تایید ساختار سیاسی و توده مردم


ارد بزرگ : راز اندوختن خرد ، یکرنگی است و بخشش .


ارد بزرگ : اگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای او را خوار مساز ، بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی .


ارد بزرگ : دریاها نماد فروتنی هستند . در نهاد خود کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ولی هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند .


ارد بزرگ : فروتنی زمانی هویدا می گردد که آدمی از کوهستان وجودش پایین آمده و یا در حال فرود آمدن است .


ارد بزرگ : فرمانروایان اگر خویی صوفیانه داشته باشند همواره دشمنان سرزمین خویش را افزون نموده و گستاخ تر می کنند .


ارد بزرگ : نادانی و پستی یک نفر در گذشته ، نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد .


ارد بزرگ : سربازی که می ترسد ، جان خود و دیگر سربازان را به خطر می افکند .


ارد بزرگ : چه بیچاره اند مردمی که ، قهرمانشان بزدل است .


ارد بزرگ : برای دلهره شبانگاهان ، نسیم گرما بخش خرد را همراه کن .


ارد بزرگ : خردمندان ترس را هم به بازی می گیرند .


ارد بزرگ : ترس می تواند پیشرفت و رشد به همراه آورد اما این پیشرفت هم در نهایت توان آرام سازی روان آدمی را ندارد ، سخن دلنشین خردمندان دل ها را آرام می کند .


ارد بزرگ : خوار نمودن هر آیین و نژادی به کوچک شدن خود ما خواهد انجامید .


ارد بزرگ : تنها کسی که موجب خواری همیشگی ما می گردد خود ما هستیم .


ارد بزرگ : سرچشمه خوار کردن دیگران ، از بی شرمی و بی ادبی ست .


ارد بزرگ : کسانی که دیگران را با بی ارزشترین واژه ها به ریشخند می گیرند ابلهانی بیش نیستند .


ارد بزرگ : آنانی که چیزی برای گفتن ندارند با لودگی و ریشخند تلاش می کنند خودی نشان دهند .


ارد بزرگ : با فریب شاید بتوان چیزی بدست آورد اما در نهایت همان دستاورد مایه تباهی خواهد بود .


ارد بزرگ : فریبنده همیشه در حال فریب خوردن است .


ارد بزرگ : فریبکاری زرنگی نیست که رسوای ست .


ارد بزرگ : فریب بی گناه ، خفتی هولناک در پی دارد .


ارد بزرگ : فریبکاران همه کسان و خویشان خود را از دست می دهند .


ارد بزرگ : بیداری بدون آگاهی امکان پذیر نیست .


ارد بزرگ : هر پیوستنی آگاهی و میوه ای نو ارمغان می آورد .


ارد بزرگ : آگاهی تنها راه رسیدن به آزادی ست .


ارد بزرگ : آگاه بر داشته های خود بیناست .


ارد بزرگ : آگاهی هدف را نزدیک می کند و از دوباره روی بازمان می دارد .


ارد بزرگ : خبرچین ، بزودی بی خبرترین آدم خواهد بود .


ارد بزرگ : آدمی می تواند بارها و بارها به شیوه های گوناگون قهرمان شود .


ارد بزرگ : آدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهند .


ارد بزرگ : نرمدلی و نرمش منش آدمی است و سنگدلی و سختسری منش اهریمن.


ارد بزرگ : خوش نامی بزرگترین فر و افتخار هر آدمی است .ارد بزرگ : نمی توان امید داشت ، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند.


ارد بزرگ : میهمانی های فراوان از ارزش آدمی می کاهد ، مگر دیدار پدر و مادر .


ارد بزرگ : آسودگی آدمی ، به گنج و دینار نیست که به خرد است و دانش .


ارد بزرگ : با خرد ، به سرچشمه ها بیاندیش . آدمی گاهی سرآغاز را اشتباه می گیرد ، برسان زمانی که رودها را سر چشمه دریاها می نامد ، حال آنکه ابرها از دریاها برمی خیزند و

رودها و چشمه ها را لبریز می کنند .


ارد بزرگ : آدم مادیگرا ، جاده های احساسش کم رفت و آمد است .


ارد بزرگ : فرمانروای دانا ، زخم خورده را بر هیچ کار دیوانی نمی گمارد .


ارد بزرگ : خواست فرمانروا باید هم آهنگ با مردم باشد پیشداری او به نابودی اش می انجامد .


ارد بزرگ : وقتی دیوانسالاران از نزدیکان فرمانروایان شدند دیگر امیدی به رشد کشور نیست .


ارد بزرگ : بزرگترین کارخانه نابودی توانمندیها ، آیین آموزشی نادرست است.


ارد بزرگ : سیاسیون وقتی دشمن یک خواسته پایدار مردمی هستند ، بهترین گزینه ایی که برای نابودی آن اجرا می کنند این است که : پیشتر آفات آن را خوب بپرورند و سپس آن

درخواست همگانی را با آفاتی که ساخته اند آزاد می سازند .


ارد بزرگ : با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود .


ارد بزرگ : بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است .


ارد بزرگ : دشمن ابزار نابود ساختن آدمی را ، در درون سرای او جست و جو می کند .


ارد بزرگ : فزون خواهی برای داشته های ما زیانبار است .


ارد بزرگ : آنانی که به ناگهان رشد کرده اند همچون کسی اند که بر تنابی باریک در حال گذرند .


ارد بزرگ : پیشرفت آدمی زمانی بدست می آید که بر کردار و رفتار خود فرمانروا باشد .


ارد بزرگ : خواسته مراد از مرید خاموشی و ژرف نگریست ، و خواهش مرید از مراد ، نشان دادن راه پیشرفت .


ارد بزرگ : پیشرفت تنها در سایه آمادگی همیشگی ما بدست می آید .


ارد بزرگ : مردمان توانمند در خواب نیز ، رهسپار جاده پیشرفتند .


ارد بزرگ : برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود .


ارد بزرگ : آدمهای پاک نهاد درهای وجودشان را پس از ناسپاسی می بندند نه پیش از آن .


ارد بزرگ : قهرمان های آدمهای کوچک ، همانند آنها زود گذرند .


ارد بزرگ : کین خواهی از خاندان یک بدکار ، تنها نشان ترس است ، نه نیروی آدمهای فرهمند .


ارد بزرگ : برآزندگان بدنبال دگرگونی و رستاخیزند ، رشد در کمینگاه راه های نارفته است .


ارد بزرگ : برآزندگان شادی را از بوته آتشدان پر اشک ، بیرون خواهند کشید .


ارد بزرگ : آنکه با آدمهای گستاخ گفتگو می کند ، دیر و یا زود به شر آنها گرفتار آید .


ارد بزرگ : برای آنکه به فرودستی گرفتار نشویی ، دست گیر آدمیان شو .


ارد بزرگ : گفتگو با آدمیان ترسو ، خواری بدنبال دارد.


ارد بزرگ : همه آدمیان به شیوه های گوناگون سختی های روزگار را می چشند .


ارد بزرگ : جشن های بزرگ انگیزه افزایش باروری و پویایی آدمیان می گردد .


ارد بزرگ : خردمندان همچون عقاب ها دیدی گسترده دارند و بردبارند .


ارد بزرگ : بردباری در توان هر کسی نیست کسانی که بردبارند فرمانروایی می کنند .


ارد بزرگ : بردباری بهترین سپر در روزهای سخت و ناپایداریست .


ارد بزرگ : با بردباری همه چیز در چنگ توست .


ارد بزرگ : آه و بردباری ، ریشه هر دیوزاد ، و بد خویی را ، خواهد کَند .


ارد بزرگ : در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید .


ارد بزرگ : اگر شما به مشکلات پشت کنید سختی ها هیچگاه به شما پشت نخواهند نمود بهترین راه ، مبارزه پیگیر و همیشگی با سختی هاست .


ارد بزرگ : گاهی برای رسیدن به پیشرفت می بایست راه سخت کوهستان را برگزینیم .


ارد بزرگ : راه آشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده است .


ارد بزرگ : آنکه بر کردار خویش فرمانروایی کرد و دلیرانه بسوی راه های نارفته رفت بی گمان آموزگار آیندگان خواهد شد .


ارد بزرگ : آنکه پی به نیروی سترگ درون خود برد ، راه آزاد سازی آن را نیز خواهد یافت .


ارد بزرگ : راهی جز نرمش و بازی با هستی نیست .


ارد بزرگ : اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی .


ارد بزرگ : خویش را خوار نکنیم و اگر ارزشش را بدانیم هیچگاه در برابر یاوه گویان آسیب پذیر نخواهیم بود .


ارد بزرگ : آدمهای بی مایه ، همگان را ابزار رسیدن به خواسته های خویش می سازند .


ارد بزرگ : بسیاری از آرزوهایمان را می توانیم با نشان دادن توانمندی خویش به آسانی بدست آوریم .


ارد بزرگ : آنگاه که سنگ خویشتن را به سینه می زنید نباید امید داشته باشید همگان فرمانبردار شما باشند .


ارد بزرگ : تبهکار همیشه نگران کیفر خویش است حتی اگر بر زر و زور لمیده باشد و این بسیار درد آور است چرا که سایه کیفر همواره در برابر دیدگانش است .


ارد بزرگ : بسیاری در پیچ وخم یک راه مانده اند و همواره از خویشتن می پرسند : ما چرا ناتوان از ادامه راهیم . بدانها باید گفت می دانی در کجا مانده ای؟ همانجای که خود را پرمایه

دانسته ای.


ارد بزرگ : کردار ناپسند خویش را با دارایی زیاد هم نمی توانی پنهان سازی .


ارد بزرگ : برای آنکه پرواز کنی ، پیکر خویش را به حال خود رها مکن .


ارد بزرگ : آتش خشم را با آب سکوت خاموش کن .


ارد بزرگ : برای کسب گنج سکوت ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز .


ارد بزرگ : رویش باغ سکوت ، در هنگامه خروش و همهمه ارزشش را نشان می دهد .


ارد بزرگ : خموشی ، دری به سوی نگاه ژرف تر است .


ارد بزرگ : اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار .


ارد بزرگ : نگاه خردمندان به ریشه ها می رسد و دیگران گرفتار نمای بیرونی آن می شوند .


ارد بزرگ : نگاه درون و برون ما ، از خویشتن خویش آغاز و بدان خواهد انجامید .


ارد بزرگ : درون ما با تمام جزئیات ، از نگاه تیزبین اهل خرد پنهان نیست .


ارد بزرگ : نگاه زمینیان ، تهی است از انوار آسمانیان .


ارد بزرگ : نگاه آدمهای کوچک ، چه زود پر می شود و لبریز .


ارد بزرگ : پیرامونیان ما چه بخواهیم و یا نخواهیم بر اندیشه های ما اثر خواهند گذاشت .


ارد بزرگ : وارونگی آدمیان و جانوران در پویایی اندیشه و دانش است ولی آدمی هر دم می تواند به رفتار و خوی بسیار بربرگونه دست یابد و دست به هر بزهی بزند که پلیدترین جانوران

هم در بایسته ترین هنگامه از انجام آن می پرهیزند .


ارد بزرگ : همواره آدمیان دایره و چنبره بدی و پلیدی را با دانش و اندیشه برتر خویش بسته و بسته تر می سازند .


ارد بزرگ : خرد ابتدا به اندیشه پناه می برد .


ارد بزرگ : چهار چوب نگاه ما زمینی است ، اما برآیند اندیشه ما جنبه آسمانی نیز پیدا می کند .


ارد بزرگ : با کسی گفتگو کن که رسیدن به خرد و آگاهی اندیشه اوست نه خویشتن خویش .


ارد بزرگ : اندیشه و انگاره بیمار ، آینده را تیره و تار می بیند .


ارد بزرگ : سامان از پس ساختار درست هویدا می گردد .


ارد بزرگ : سامانه همه گیر هستی با آنکه یکنواخت پنداشته می شود ولی رو به پویش و پیشرفت است . گردش آرام هستی نباید ما را فریب دهد ، ما بخشی از یک برنامه بزرگ و

پیشخواسته در کیهان هستیم که پیشرفت را در نهاد خود دارد .


ارد بزرگ : مهمتر از امنیت بیرونی ما ، امنیت درونی ماست . هیچ ارتشی نمی تواند نا امنی درون فرو ریخته مان را بهبود بخشد . تنها خود ما هستیم که می توانیم آن را سامان بخشیم

.


ارد بزرگ : شورشهای آدمیان ، با بسامدهای پر توان کیهانی خیلی زود به سامانه درست خویش باز می گردد .


ارد بزرگ : برآیند سامان یافتگی رفاه است پس : نخست باید به ساختار درست رسید سپس بر اساس آن ساماندهی کرد آنگاه رفاه همگانی بوجود می آید .


ارد بزرگ : آدمهای فرهمند به نیرو و توان خویش باور دارند.


ارد بزرگ : هم رنگ دیگر کسان شدن ، باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است .


ارد بزرگ : پیام آوران باورهای پست بزرگترین پیروزیهای تاریخ مردم خویش را به ریشخند گرفته اند .


ارد بزرگ : آدم خودباور ، هیچ گاه برای رسیدن به مادیات ، ارزشهای آدمی را زیر پا نمی گذارد .


ارد بزرگ : مهم نیست که دیگران ما را باور کنند ، مهم آن است که خود خویشتن خویش را باور کنیم .


ارد بزرگ : زیبارویی که می داند زیبایی ماندنی نیست پرستیدنی ست.


ارد بزرگ : آنکه زیبایی خرد را ندید ، گرفتار زیبایی آدمیان شد و بدین گونه از هر چه داشت تهی گشت .


ارد بزرگ : زمین هر روز هزاران هزار گل زیبا به ما ارزانی می دارد اما کمتر کسی زمین را می بیند .


ارد بزرگ : زیباترین خوی زن ، نجابت اوست .


ارد بزرگ : آدمهای فرهمند و خودباور بدنبال کف زدن دیگران نیستند آنها به شکوه و ارزش کار خود باور دارند .


ارد بزرگ : زمانی می توانید کسی را از راهی بازدارید که ابتدا هدفش را دگرگون ساخته باشید . تا کسی هدفش دگرگون نگردد شما راه به جایی نخواهید برد .


ارد بزرگ : آدمیانی اندک ، تنها به هدف می اندیشند ! و بسیار کسان که هدفشان جز خانه نشین کردن همان گروه و دسته کوچک نیست .


ارد بزرگ : مردانی که بیشتر از جایگاه و هنجار زنان پشتیبانی می کنند خود بیشتر از دیگران به نهاد زن می تازند .


ارد بزرگ : آدمیانی که با دیگران روراست نیستند با خود نیز بدین گونه اند .


ارد بزرگ : اگر دیگران را با زیباترین منشها و صفات بخوانیم چیزی از ارزش ما نمی کاهد بلکه او را دلگرم ساخته ایم آنگونه باشد که ما می گویم .


ارد بزرگ : پشتیبانی از داشته دیگران ، پشتیبانی از داشته خود ماست .


ارد بزرگ : آدمها را آنگونه بخواهیم که هستند نه آنگونه که می خواهیم .


ارد بزرگ : کسی که آدم پیش رویش را آنگونه که هست نمی بیند خیلی زود به مرز جدایی می رسد .


ارد بزرگ : هر قدر به دیگران احترام بگذاریم ، به ما احترام خواهند گذاشت .


ارد بزرگ : آنکه مدام به کار دیگران سرک می کشد و کنجکاو است تا ببیند آنها چه می کنند مانند سایه ایی بر دیوار است که مدام بدنبال ما می دود بدون آنکه از خود اختیاری داشته

باشد .


ارد بزرگ : آنکه دیگران را ابزار پرش خویش می سازد ، خیلی زود تنها خواهد ماند .


ارد بزرگ : تنها با از خودگذشتگی برای دیگران می توان جاودانه شد .


ارد بزرگ : نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می نامد ، خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد .


ارد بزرگ : پیران جهان دیده همواره جوانان را به خروش و بیداری فرا می خوانند و بیماران پیوسته از پایان هر خروشی دم می زنند این کار ! صوفی منشانی خموش ، روانه میدان زندگی

می کند .


ارد بزرگ : نیرنگ پیران بدنهاد ، تنها با مرگ به پایان می رسد .


ارد بزرگ : سرفرازی کشور بزرگترین خواست همگانی ست .


ارد بزرگ : چه نشانی از بد اندیش بجاست ؟ هیچ .


ارد بزرگ : با ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است .


ارد بزرگ : ادب نمایه آغازین خرد است .


ارد بزرگ : بد اندیشان و بد کرداران خیلی زود در آتش افکار و کردار اشتباهشان خواهند سوخت .


ارد بزرگ : روزهای خوش برای کژاندیش بسیار کوتاه و روز کیفر بسیار دراز .


ارد بزرگ : بداندیش همیشه ، کارش گره می خورد .


ارد بزرگ : بداندیش نخستین و آخرین مردار کردار خویش است .


ارد بزرگ : چه بسیار آدمیان نادانی که مهربانی شایستگان را بر نمی تابند آنها در نهایت یا به بردگی تیزدندانان گرفتار آیند و یا چهره زشت تنهایی را آشکارا ببینند .


ارد بزرگ : ره آورد گفتگو با نادان دو چیز است : نخست از دست دادن بخشی از عمر و دیگری گرفتار شدن ، به افکار پوچ و بی ارزش .


ارد بزرگ : نادانی ، خودخواهی به بار می آورد .


ارد بزرگ : نادان همیشه از آز و فزون خواهی خویش خسته است .


ارد بزرگ : آنانیکه همیشه در آرامش هستند لاابالی ترین آدمهایند .


ارد بزرگ : آرامش اگر همیشگی باشد سستی و پلشتی در پی دارد .


ارد بزرگ : جایی که شمشیر است آرامش نیست .


ارد بزرگ : کار ما برآیند خواست و برنامه ماست آنکه خواست و برنامه ایی ندارد کاری انجام نمی دهد .


ارد بزرگ : کیهان دارای ساختاری هدفمند است . این ساختار به آن پویایی بخشیده ، و برآیندی شگرف ، در آن بر جای می گذارد .


ارد بزرگ : عشق همچون توفان سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری روزافزون می گردد .


ارد بزرگ : عشق چنان شیفتگی در نهان خود دارد که سخت ترین دلها نیز ، گاهی هوس شنا در آن را می کنند .


ارد بزرگ : نماز عشق ترتیبی ندارد چرا که با نخستین سر بر خاک گذاردن ، دیگر برخواستنی نیست .


ارد بزرگ : رایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد .


ارد بزرگ : پیش نیاز رسیدن به دلیری و بی باکی ، یافتن آرمان و خواسته ای هویدا است .


ارد بزرگ : تنها آرمانهای بزرگ است که به ما بینشی فرا دنیوی می دهد .


ارد بزرگ : هیچ گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی و اگر شکستی باز هم نامید نشو چرا که

آرام جان دیگری در راه است .


ارد بزرگ : کمک به همگان ، عشقی است که به برجستگان کمک می کند راه های سرفرازی را بیابند .


ارد بزرگ : سختی های بزرگ به آدمی نیرویی دو چندان می بخشد .


ارد بزرگ : دشواری ، به هدف ما ارزش می بخشد . دشواری بیشتر ، ارزش فزونتر .


ارد بزرگ : دیدگاه خوب مردم ، بهترین پشتیبان برگزیدگان است .


ارد بزرگ : خود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار تا مردم پشتیبان تو باشند .


ارد بزرگ : رسانه تنها می تواند پژواک ندای مردم باشد نه اینکه به مردم بگوید شما چه بگویید که خوشایند ما باشد .


ارد بزرگ : منتقدین پر حرف بجای عملگرایان کم حرف هم سخن می گویند .


ارد بزرگ : دیگران خیلی زود بازخورد رفتار ما را نشان می دهند . درستی و نادرستی کردارمان را در نگاه و سخن دیگران خواهیم یافت .


ارد بزرگ : آنکه پیاپی سخنتان را می برد ، دلخوش به شنیدن سخن شما نیست .


ارد بزرگ : اگر به سخنی که گفته اید با تمام وجود پایبند هستید، دیگر نیازی نیست برای آن پوزش بخواهید .


ارد بزرگ : دل کیهان را اگر بگشاییم این سخن را خواهیم شنید ” هر کنشی واکنشی را در پی دارد ” پس بر این باور باشید ! همه کردار ما چه خوب و چه زشت ، بی بازگشت نخواهد بود

.


ارد بزرگ : سخن بدون پشتوانه ، یعنی گزاف گویی .


ارد بزرگ : پایداری و تلاش کلید هر بند بسته ای است .


ارد بزرگ : نو آوری نتیجه خواست و تلاش ماست نه رخدادهای ناگهانی .


ارد بزرگ : سازگاری با زیستگاه و تلاش برای بهتر شدن جایگاه کنونی ویژگی ناب آدمهای پاک است .


ارد بزرگ : آنکه برای بهروزی آدمیان تلاش می کند و راه درست را نشان می دهد بارها و بارها می زید و تا یاد و سخنش جاریست او زاده می شود و باز هم .


ارد بزرگ : آن گاه که ، زایش راهی نو را از درون خویش احساس کردی پای در راهی خواهی گذارد که پیشتر برای رسیدن بدان بسیار تلاش نموده ایی .


ارد بزرگ : اهل بازار بر این باور اشتباهند که فرهنگ را هم می شود با زمان بندی دگرگون ساخت !.


ارد بزرگ : افزایش ناگهانی مردم سبب کاهش ادب ،فرهنگ و فرهیختگی می گردد آنهم از آن رو که نسل و تبار پیش از آن نمی تواند بایستگیها و وظایف خویش را همچون آموزگار

بدرستی انجام دهد .


ارد بزرگ : فرهنگ های همریشه ، انگیزه ای توانمند است که موجب همبستگی کشورها در آینده می گردد .


ارد بزرگ : شالوده و زیربنای گسترش هر کشور ، فرهنگ است .


ارد بزرگ : پیوند ما تنها با زندگان نیست همه ما پیوندی ابدی با نیاکان و اسطوره های سرزمین خویش داریم .


ارد بزرگ : خاموشی بیشه نبرد ، فریادها در سینه دارد .


ارد بزرگ : فریاد سیمای آغازین هر شورش و رستاخیزیست ، پژواک آن آینده را می سازد .


ارد بزرگ : استخوان بندی فریاد ، پاسخی ست به هزاران ستم بی صدا .


ارد بزرگ : فریادهای دردناک و ستمدیده ، شمشیرهایست که هر آن به گونه ایی انتقام می گیرند .


ارد بزرگ : فریادرس پاکزاد است ، او گوشش پیشتر تیز شده و آماده کمک رسانی ست .


ارد بزرگ : اندیشمند همواره بدنبال پیدا کردن راهی مناسب برای بهبود زندگی آدمیان است .


ارد بزرگ : اندیشمندان را شاید بتوان نادیده گرفت و یا بزور خفه شان نمود ! اما تاریخ ، گواه هزاران سال فریاد رسای آنان بوده و هست .


ارد بزرگ : شادی و بهروزیمان را با ارزش بدانیم ، تن رنجور نیرویی برای ادب و برخورد درست برجایی نمی گذارد .


ارد بزرگ : زندگی ، پیشکشی است برای شاد زیستن .


ارد بزرگ : کمر راه هم در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست .


ارد بزرگ : آدمهای آرمانگرا هنگامیکه به نادرست بودن آرزویی پی می برند بر ادامه آن پافشاری نمی کنند .


ارد بزرگ : اندیشه همه گیر مردمی همیشگی نیست زیرا همواره دستخوش دگرگونی بدست جوانان پس از خود است ورود جوانان به آرامی ، آرمانهای نو پدید می آورد ، و اگر آرمان

گذشتگان نتواند خود را بازسازی کند ناگریز نابود می گردد .


ارد بزرگ : هرگز هنگام گام برداشتن به سوی آرمان بزرگ ، نگاهت به آنانی که دستمزد خویش را پیشاپیش می خواهند نباشد ! تنها به توانایی های خود اندیشه کن .


ارد بزرگ : آنکه نگاه و سخنش لبریز از شادی ست در دوران سختی نیز ماهی های بزرگتری از آب می گیرد .


ارد بزرگ : سنگینی یادهای سیاه را
با تنهایی دو چندان می کنی …
به میان آدمیان رو و در شادمانی آنها سهیم شو
لبخند آدمیان اندیشه های سیاه را کمرنگ و دلت را گرم خواهد نمود .


ارد بزرگ : اگر شناخت زن و مرد نسبت به ویژگی های درونی و بیرونی یکدیگر بیشتر گردد کمتر دچار گسست می شوند .


ارد بزرگ : بسیاری از جنگها و آوردهای مردمی از روی نبود شناخت و آگاهی آنها نسبت به یکدیگر بوده است .


ارد بزرگ : برای رسیدن به کامیابی نباید از شکست های پیشین خیلی ساده بگذرید ، شناخت موشکافانه آنها ، پیشرفت شما را در پی خواهد داشت .


ارد بزرگ : گزینش امروز ما ، برآیند اندیشه ها و راه بسیار درازیست که تا کنون از آن گذشته ایم . این گزینش می تواند سیمای نوی را از ما به نمایش بگذارد .


ارد بزرگ : آنکس ، رستاخیز و دگرگونی بزرگی را فراهم می آورد که پیشتر بارها و بارها با تصمیم گیری های بسیار ، خود ساخته شده است.


ارد بزرگ : هر آرزویی بدون پژوهش و تلاش ، به سرانجام نخواهد رسید .


ارد بزرگ : اگر برای رسیدن به آرزوهای خویش زور گویی پیشه کنیم ، پس از چندی کسانی را در برابرمان خواهیم دید که دیگر زورمان به آنها نمی رسد .


ارد بزرگ : کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد .


ارد بزرگ : آینده جوانان را از روی خواسته ها ، و گفتار ساده اشان ، می توان پی برد . نپنداریم که میزان دارایی و یا امکانات ، دلیلی بر پیروزی و یا شکست آنهاست ، مهم خواسته و

آرزوی آنهاست .


ارد بزرگ : به آرزوهایی خویش ایمان بیاورید و آنگونه نسبت به آنها باندیشید که گویی بزودی رخ می دهند .


ارد بزرگ : توان آدمیان را، با آرزوهایشان می شود سنجید.


ارد بزرگ : آنکه به خرد توانا شد ، ترس برایش نامفهوم است .


ارد بزرگ : همواره تنهایی ، توانایی به بار می آورد .


ارد بزرگ : در هنگام توانایی اگر بستانکاری دیگران را ندهی ، بویژه هنگامی که او درمانده باشد ، فر و جایگاه خویش را برای همیشه از دست می دهی .


ارد بزرگ : سپاسگذاری و ارج نهادن به دیگران ، نشان بزرگی و توانایی ست .

ارد بزرگ - Orod Bozorg - Great Orod


ارد بزرگ : اندیشه برتر در روزهای توفانی و آشوب و در همان حال خموشی و آرامش ، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد.


ارد بزرگ : پیش از آنکه با کسی پیمانی ببندید ، دمی درباره توانایی خود در اجرای آن بیندیشید و سپس پاسخ گویید .


ارد بزرگ : آنگاه که شب فرا رسید و همه پدیدگان فرو خُفتند ابردریاها به پا می خیزند، آیا تو هم بر می خیزی ؟


ارد بزرگ : آنکه نمی تواند از خواب خویش برای فراگیری دانش و آگاهی کم کند ارزش برتری و بزرگی ندارد .


ارد بزرگ : رشد آدمیان تنها زمانی پایدار خواهد بود که بر اساس شایستگی ها و توانایی آنها باشد .


ارد بزرگ : آنان که مدام دل نگران ناتوانان هستند هیچ گاه نمی توانند ناتوانی را نجات بخشند ! با اشک ریختن ما ، آنها توانا نمی شوند باید توانا شد و آنگاه آستین همت بالا زد .


ارد بزرگ : تواناترین آدمها ، بیشتر زمانها خود را ناتوان می یابند .


ارد بزرگ : آدمیان ترسو و ناکارآمد خود را در دنیایی صوفیانه قهرمان می بینند .


ارد بزرگ : سرزمینی که جوانانش دارای افکاری صوفیانه هستند ، بزودی بردگی را نیز تجربه می کنند .


ارد بزرگ : آنکه همراه است و یاور ، هر نفس اش بهایی بی انتها دارد .


ارد بزرگ : تنها راه ماندگاری هر مراوده دوستانه ایی ، رسیدن به ساختاری مشترک است .


ارد بزرگ : دوستی تنها برآیند نیاز ما نیست ، از خودگذشتگی نخستین پایه دوستی ست .


ارد بزرگ : دوستی بیش از اندازه همانند دشمنی ترسناک است .


ارد بزرگ : هیچ دوستی بهتر از تنهایی ، برای اهل اندیشه نیست .


ارد بزرگ : برای آنکه دوستیمان پا برجا بماند بهتر است همواره میانمان فاصله ایی باشد .


ارد بزرگ : اگر می خواهی دوستیت پا برجا بماند هیچ گاه با دوستت شریک مشو .


ارد بزرگ : به ارزش نگاه دوست زمانی پی می بری که در بند دشمنان و بدسگالان باشی .


ارد بزرگ : دوستی که نومیدنامه می خواند ، همیشه سوار تو و پیشدار دورخیزهای بلندت خواهد شد .


ارد بزرگ : هیچ گاه هماورد خویش را کوچک مپندار چون او بهترین دوست توست او انگیزه پیشرفت و پویش است .


ارد بزرگ : خموشی در برابر بدگویی از دوستان ، گونه ای دشمنی است .


ارد بزرگ : پر حرفی در هنگام اندرز ، از اثر آن می کاهد .


ارد بزرگ : اندرز جوان باید کوتاه ، تازه و داستان وار باشد .


ارد بزرگ : پرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر است .


ارد بزرگ : آنکه پرسشهای پراکنده در وادی های گوناگون را همزمان می پرسد ، تنها می خواهد زمان و نیروی استاد را تباه کند .


ارد بزرگ : فراموش نشدنی ترین اندرزها آنهایست که اندوهی فراوان برای بدست آوردنشان کشیده ایم .


ارد بزرگ : اندرز پیران ، بیشتر زمان ها مملو از خون و درد است که بدبختانه جوان از فهم آن ناتوان است .


ارد بزرگ : فرمانروای شایسته به فکر انتقام از مردم خویش نیست .


ارد بزرگ : فرمانروایان هیچگاه نباید از بار کاری که بر دوش گرفته اند شانه خالی کنند اگر هم اشتباهی رخ نموده با دلیری آن را بازگویند .


ارد بزرگ : مردان و زنان کهن در راه رسیدن به هدف ، یک آن هم نمی ایستند .


ارد بزرگ : نگاه مردان کهن ایستا نیست آنها دورانهای آینده را نیز به خوبی می بینند .


ارد بزرگ : دودمان بی نیا و مرد کهن ، به هزار آیین اهریمنی گردانده می شود .


ارد بزرگ : اگر نتوانیم به تبار خویش سامانی درست دهیم ، مانند این است که در خانه ایی بی دیوار زندگی می کنیم .


ارد بزرگ : برآزندگان خواهند ساخت سرآیندگان از پس آن خواهند سرود و زمین آیندگان را بارور می سازند .


ارد بزرگ : برآزندگان سپاه یاران خویش را تنها در آمدگان و زندگان نمی بینند .


ارد بزرگ : صدها راه برای پند و اندرز دادن وجود دارد اما بیشتر بدترین گونه آن ، که همان رو راست پند گفتن است را برمی گزینیم .


ارد بزرگ : آن که پند پذیر نیست ، در حال افتادن در چاله سستی و زبونی است .


ارد بزرگ : آنچه رخ داده را باید پذیرفت اما آنچه را روی نداده ، می توان به میل خویش بنا نمود .


ارد بزرگ : بزرگترین گمشده های ما در زندگی ، نزدیکترین ها به ما هستند ! .


ارد بزرگ : نگاه ما به سختی های زندگی باید همانند نگاه به انبار پر از مهمات باشد . این انبار هر چه بزرگتر و افزونتر باشد پادشاهی باشکوه تری در راه است .


ارد بزرگ : جز نامیدی و افسردگی هیچ بن بستی در زندگی آدمی نیست .


ارد بزرگ : برای ربودن دل آدمیان باید بر هم پیشی گرفت و این زیباترین آورد زندگی است .


ارد بزرگ : شکست های زندگی ، درهای پیروزی را می گشاید و خودپسندی درهای پیروزی را یکی پس از دیگری می بندد .


ارد بزرگ : اگر هدف زندگی هویدا باشد ده ها راه بن بست نیز نمی تواند ما را از پیش رفتن به سوی آن باز دارد .


ارد بزرگ : آنکه فکر می کند با گذشتن از زندگی خویش می تواند همه را دلشاد دارد و مخالفی هم نداشته باشد ! سخت در اشتباه است .


ارد بزرگ : آنانی که در کنار ما زندگی می کنند اما کنشی ندارند و وارستگی را در پشت کردن به جهان می دانند گوشه نشینی می کنند و همه چیز را گذرا می دانند تکه گوشتهای

هستند که هنوز از جهان حیوانی خود به دنیای آدمیان پا نگذاشته اند . آنکه ما را به این جهان آورد فر و خرد را مایه رشد ما قرار داد ، باید به آنان گفت خرد و دانش را انکار کردن با خوابیدن و

مردن تمیزی ندارد .


ارد بزرگ : پیران فریبکار، آتش زندگی جوانانند .


ارد بزرگ : بدان همواره آنکه برای رسیدن به تو از همه چیزش می گذرد روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است .


ارد بزرگ : آنانیکه سامان و پویندگی در کیهان را دروغ می پندارند ، همواره در اندیشه کین خواهی و حمله به جهان پیرامون خویش هستند . زندگی خود و نزدیکانشان را تباه می سازند

و سرانجام در برآیندی بزرگتر از هستی ناپدید می شوند .


ارد بزرگ : نتیجه گیری زود پس از رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است .


ارد بزرگ : ساده باش ، آهوی دشت زندگی ، خیلی زود با نیرنگ می میرد .


ارد بزرگ : هیچ پیر جهان دیده ای منکر برآیند زهرآلود ، دارایی حرام در زندگی آدمی نیست .


ارد بزرگ : آنکه زندگی بدون رنج و تلاش را برمی گزیند پیشاپیش مرگ خویش را نیز جشن گرفته است .


ارد بزرگ : زندگی میدان ادامه راه اشتباه نیست هر گاه پی به ناراستی راه خود بردیم باید به ریشه و بن پاکی خویش باز گردیم ، نه آنکه با اشتباهی دیگر آن را ادامه دهیم که برآیند آن ،

از دست دادن همه عمر است .


ارد بزرگ : دوستان فراوان نشان دهنده کامیابی در زندگی نیست ، بلکه نشان نابودی زمان ، به گونه ای گسترده است.


ارد بزرگ : اگر آغاز زندگی ات با سپیده دم و روز همزاد گشت همواره در جست و جوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهان باش ، و اگر درشب و سیاهی آغاز شد از امید در خود چراغی

بیافروز که پگاه خوشبختی نزدیک است.


ارد بزرگ : صدا زنده است یا مرده؟ رنگ ها بخشی از پیکره ای زنده اند یا مرده ؟ ! آذین بند و رخت چطور؟ !!!
اگر کسی در این پرسش ها خوب بنگرد خواهد دید همه آنها دارای روان و نیرو هستند . یک آوای زیبا می تواند شما را از خود بی خود کند ، رنگی ویژه می تواند شما را آرامش و یا به

خشم در آورد و یا پدیده های بی جانی همچون نامه و جامه و … به صد زبان با شما گفتگو می کنند ، همه آنها در حال سرودن آواز خوش دمادم زندگی اند …


ارد بزرگ : در زندگی نادان سرانجام یک گره ، صدها گره باز نشدنی است .


ارد بزرگ : کجاست سینه کش کوهستان سرد و بلندی که گامهای برآزندگان را بر تن خویش به یادگار نداشته باشد ؟ .


ارد بزرگ : برآزندگان دستی و دامنی برای کاشتن دارند ! تا کدام فرزند برداشت کند ؟...


ارد بزرگ : ناتوان ترین آدمیان، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند .


ارد بزرگ : اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن .


ارد بزرگ : تجربه ها درسهای خویش را به هزار رنگ و گونه پدیدار ساخته و یاور ما می گردند .


ارد بزرگ : ارزیابی و پژوهش ما بر کار دیگران دو درس در پی دارد : نخست اینکه با دانش او آشنا می شویم و دوم آنکه ما راه های تازه و درست را به او هدیه خواهیم نمود .


ارد بزرگ : بزرگترین دام نقادان ، خودستایی است .


ارد بزرگ : بارزترین و گرامی ترین گرایش گاندی ، میهن پرستی او بود .


ارد بزرگ : تاریکی در زندگی ماندگار و ابدی نیست ، برسان روشنایی .


ارد بزرگ : آرمان را نباید فراموش ساخت اما می توان هر دم ، به روشی بهتر برای رسیدن به آن اندیشید .


ارد بزرگ : هیچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس .


ارد بزرگ : میان گام نخست و آرمان بازه ای نیست ، آنچه داریم اندازه نیروی کنونی ماست .


ارد بزرگ : همیشه بدنبال سرنوشتی بهتر برای خود باش ، و اگر کسب دانش آرمانت است هر آنچه در این مسیر رنج ببری ارزشش را دارد .


ارد بزرگ : کاش گوش به تجربه ها بسپاریم آموختن تجربه ها مانع از رسیدن به خواری و زبونی است.


ارد بزرگ : کسی که درد روشنگری و بازگویی تجربه را ندارد خود نیز زمانی برای بهره از آن را نخواهد یافت .


ارد بزرگ : خودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد .


ارد بزرگ : آزمودگی آدمها ، از زر هم با ارزشتر است .


ارد بزرگ : آنکه هدفش را ساده و باز نموده کمتر دچار سر در گمی می گردد .


ارد بزرگ : مردی که همسرش را به درشتی بیرون می کند ، به اشک به دنبالش خواهد دوید .


ارد بزرگ : با گذشت ، شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید .


ارد بزرگ : بخشش میزان فر و شکوه آدمی را نشان می دهد .


ارد بزرگ : خودبینی ، خواستگاهش درون است و آدمی را شیفته خویش می سازد ، وارون بر این خواستگاه افتادگی پیرامون ماست ، که همگان را به سوی ما می کشاند .


ارد بزرگ : نقادی که در انتهای ارزیابی خویش ، راه و شیوه درست را نشان نمی دهد یاوه گویی بیش نیست .


ارد بزرگ : نقد و ارزیابی بی کینه ، پاداشی است که ارزش آن را باید دانست .


ارد بزرگ : جایگاه ارزیابی و نقد شما بر کارکرد دیگران ، می تواند آغازگاه نخستین گام شما برای سازندگی باشد .


ارد بزرگ : گفتاری که موجب گسستن همبستگی کشور گردد ، ریشه در سخیفی اندیشه گوینده آن دارد .


ارد بزرگ : کارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بیشتر به کشور آسیب می رسانند.


ارد بزرگ : با احساس می شود پند و اندرز داد اما سامان دهی به کشور نیاز به هنجار و چهارچوبی توانمند دارد .


ارد بزرگ : کشوری که گروه های هدفمند سیاسی ندارد انتخابات هر روز بیشتر به پستی می گراید .


ارد بزرگ : دیوان سالاران بر این باور نباشند که انتخابات حقی است که آنها به مردم می دهند ! .


ارد بزرگ : همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه ای به گستره و پهنای کوهستان داشته باشی .


ارد بزرگ : بخت همچون مرغی در گوش ما زمزمه می کند و ما را با خود به سوی می کشاند که باورش را هم نمی کردیم .


ارد بزرگ : بخت آدمی به گذشتگان ، آیندگان و جهان کهکشان ها گره خورده است .


ارد بزرگ : زندگی و بخت در یکدیگر تنیده شده اند تا جایی که گاهی بر این باور می شویم : بخت ما در دست خود ماست ! .


ارد بزرگ : چهره و کردارمان می تواند نمای بخت مان نیز باشد .


ارد بزرگ : اگر هنجارهای سرزمینها نیرومند باشند انتقام هم گم می شود .


ارد بزرگ : میوه کشتن ، کشته شدن است .


ارد بزرگ : رایزن کسی است که می تواند از درون پیچیده ترین مشکلات ، ساده ترین و بهترین راهها را بیابد .


ارد بزرگ : بی گمان اولین باژ ، آخرین باژ نخواهد بود .


ارد بزرگ : بدن ایستگاه روان نیست. بدن هدیه و ابزار روان است .


ارد بزرگ : تاراج و شورش هیج گاه بهانه تاراج و شورش دیگر نیست .


ارد بزرگ : هنگام گسست و بریدن از همه چیز ، می توانی بسیاری از نداشته ها را در آغوش کشی .


ارد بزرگ : آدم خودبین ، چاره ای جز فرود آمدن ، ندارد .


ارد بزرگ : اگر غرورت را گم کرده ایی به کوهستان رو ، و اگر از جنگ خسته ایی به دریا .


ارد بزرگ : فرمانروایان بی خرد ، مردم را شاگرد خویش می پندارند .


ارد بزرگ : پادشاهی که مردمش از او فروتر بنشینند در فزونی و برتری نیست او در ته چاه کبر و خود بینی فرو افتاده است .


ارد بزرگ : کسی که عاشق خود و سرنوشت خویش نیست هیچ کاری از او بعید نیست .


ارد بزرگ : اگر دست تقدیر و سرنوشت را فراموش کنیم پس از پیشرفت نیز افسرده و رنجور خواهیم شد .


ارد بزرگ : در هر سرنوشتی ، رازی مهم فرو نهفته است .


ارد بزرگ : باور بدبختی از خود بدبختی دردناکتر است .


ارد بزرگ : بدبخت کسی است که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند .


ارد بزرگ : سرآمد این جهانی شما هر چه بزرگتر باشد سرنوشت زیباتری در برابر شماست .


ارد بزرگ : اگر بر ساماندهی نیروهای خود توانا نباشیم ، دیگران سرنوشتمان را می سازند .


ارد بزرگ : رازها در هنگامه شادی و بازی آدمی است . نکته فراموش شده جهان اندیشه ، تعریف درست این حالت هاست .


ارد بزرگ : نخستین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب است و نکو داشت دیگران .

ارد بزرگ / Orod Bozorg / Great Orod

ارد بزرگ : آنکه راستی نپوید گرفتار آمیزش با اهریمن است ، فرزند این آمیزش فتنه است و شورش .


ارد بزرگ : فرمانروایی که نتواند جلوی بیداد بزهکاران و چپاولگران را بگیرد شایستگی گرداندن کشور را ندارد .

ارد بزرگ : آنانکه پژوهش کرده اند تنها کمی به داشته های درونی خویش و رازهای کیهانی آشنا شده اند و این رویکرد نمی تواند دستاویزی برای کوچک شمردن دیگر کسان گردد چرا که

بسیاری به این رازها پی می برند بی کوچکترین بررسی و پژوهشی، آنها با کار و همچنین نگرش در نمایه های هستی به بسیاری از ناگفته ها پی می برند .


ارد بزرگ : خوارترین کارفرما کسی است که با ندادن و یا کم کردن دستمزد زیر دست ، فرمانروایی می کند .


ارد بزرگ : فرودستان ، در بهترین هنگامه هم ، بهانه های فراوان ، برای انجام ندادن کار های خویش دارند .


ارد بزرگ : اگر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز بودن در هر حرفه و

کاری .


ارد بزرگ : کار ، بهترین تسکین دهنده ، افکار پریشان ، و غم است .


ارد بزرگ : تمنای واپسین آدمی ، شناور شدن در بسامدهای گیتی است .
بسامدها : امواج


ارد بزرگ : گیتی در جنگ و آوردی بزرگ در گردش است . اندیشه و تلاش خردمندان از یک سو و پوزخند اهریمن و روان دیوپیشگان از سوی دیگر ، معرکه این جهان گذارا است .


ارد بزرگ : تنها تنهایی کارآمد است که همراه باشد با پژوهیدن و کاویدن در خرد و دانش .


ارد بزرگ : خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی .


ارد بزرگ : پیش از آنکه ناراستی ها ، در درون ما دره ایی مهیب پدید آورند به راستی ها باندیشیم .


ارد بزرگ : ارزش گذاردن به خویشتن خویش نباید سدی در برابر زدودن ناراستی هایمان باشد .


ارد بزرگ : رَد راستی ، رَد خویشتن است .


ارد بزرگ : فرمانروا در برکناری کارمند نابکار زمانی را نباید از دست دهد چون سیاهی کار بزهکار در دید مردم خیلی زود دامن او را نیز خواهد گرفت .


ارد بزرگ : به حال سرزمینی که روشنفکرش ، حرف فرمانروایان تمامیت خواه را تکرار می کند باید گریست .


ارد بزرگ : خود کامگان در ژرفنای وجود خویش گم می شوند .


ارد بزرگ : آدمی ریشه در خاک و طبیعت زیبا دارد آنانی که پاکروانند نسیم دل انگیز این زیبایی اند .


ارد بزرگ : تنها مبارزه با ناراستی ها به ما ارزش داده و هم زیستی با تباهی سرافکندگی به دنبال دارد .


ارد بزرگ : ناراستی هایمان را بپذیریم چرا که بهانه آوردن ، دو چندان آنها را سنگین می کند .


ارد بزرگ : هیچ گاه از راستی و درستی خویش آزرده مباش چون همیشه در انتهای هر داستان تو برنده ایی ! .


ارد بزرگ : آنکه برنامه ها را از پایان به آغاز ، مورد ارزیابی قرار می دهد به راستی در حال سرپوش گذاری بر روی چیزی است .


ارد بزرگ : آنگاه که نمی دانم چه می گویم ، جز راستی چیزی بر زبانم جاری نیست .


ارد بزرگ : برای نوشیدن شهد بهشت ، هموار نگاهت به راستی باشد و درستی .


ارد بزرگ : کژی و ناراستی ، شکاف و رخنه گاه اندیشه اهریمن خواهد شد .


ارد بزرگ : افکار عمومی جایگاه آدمها را مشخص می کنند نه بر تخت نشینان .


ارد بزرگ : آب و هوا ، بر جهان بینی ، پبوندهای مردمی و اندیشه ما تاثیرگذار است .


ارد بزرگ : با ، رفته گان به جهان دیگر، نتوان همراه شد ، که این کوشش و همراهی عمر را بباد می دهد .


ارد بزرگ : آدمهای بزرگ و اندیشمند ، بسیار اشک می ریزند .


ارد بزرگ : میان اشک مرد و زن فاصله و بازه ای از آسمان تا زمین است .


ارد بزرگ : یاد اشک و شیفتگی ، آویزه خاموش دلهاست .


ارد بزرگ : ره آورد سفر در درون آدمی ، به جز خرد و پیشرفت نیست .


ارد بزرگ : در کنارمان دلبر هست و اگر نیست ، در سفر رسیدن به اویم . پس تنهای وجود ندارد .


ارد بزرگ : واژه ها سرشار از پندارهاست ارزش آنها همپای زندگی است .


ارد بزرگ : پندار و دیدمان بر روشنایی باشد و راستی ، بدینگونه راه های آینده ، روشن است و هموار .


ارد بزرگ : آنکه می گوید همه چیز خوب است و بدی وجود ندارد با کسی که همه چیز را اهریمنی می پندارد تفاوتی ندارد . برآیند چنین افکار سخیفی به چاه نیستی گرفتار آمدن است

تنها کسانی خوبی را خوب می بینند که بدی و اهریمن را باور داشته باشند و از آن پرهیز کنند .


ارد بزرگ : آنکه برای وجود خویش ارزشی نمی پندارد ، شان و فر کسی را نگه نمی دارد .


ارد بزرگ : بزرگترین نابکاری آن است که بپنداریم برای آنکه برترین باشیم باید دست به ویرانگری چهره دیگران بزنیم .


ارد بزرگ : ریگهای ساحل خرد ، نشیمنگاه پندارهای پاک و شبانه توست .


ارد بزرگ : رویا پردازی که عملگرا هم باشد می تواند سرچشمه دگرگونی های بسیار گردد .


ارد بزرگ : پندار های خواب و بیداری ما اگر ادامه یابند کم کم ساخته خواهند شد .


ارد بزرگ : پندارهای پلید چاه های ژرفی ست که تشنه خردمندان است .


ارد بزرگ : پندار های پاک در دل و روان آزادگان آشیانه دارد .


ارد بزرگ : اگر پنداری توان پیش بردن ما را نداشته باشد همان به که زودتر رهایش کنیم .


ارد بزرگ : شاگردانی که بدون نوآوری ! همواره سخن استاد خویش را تکرار می کنند هیچگاه برای خود و استادشان فر و شکوهی ، ارمغان نمی آورند .


ارد بزرگ : ارزش استاد را دانستن هنر نیست ، بلکه بایستگی و وظیفه است .


ارد بزرگ : بهترین آموزگار استاد ، شاگرد اوست .


ارد بزرگ : دست استاد خویش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد .


ارد بزرگ : هنر خوراک روان و هنرمند آفریننده آن است . بارگاه هنر با هیچ جایگاهی درخور ارزیابی نیست .


ارد بزرگ : اهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آینده اند .


ارد بزرگ : در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند در برابر فرهنگ و هنر ایستادگی کند .


ارد بزرگ : شناور بودن خرد آدم در جهان احساس به او میدان بروز و رشد هنر را داده است .


ارد بزرگ : در خواب می توانی نیروی روان خویش را بنگری .


ارد بزرگ : خودخواهی ، کاشی سادگی روانت را ، خواهد شکست .


ارد بزرگ : برای آنکه روانت را بپروری ، ابتدا با خود یکی شو .


ارد بزرگ : روان مردگان و زندگان در یک ظرف در حال چرخش اند .


ارد بزرگ : اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد .


ارد بزرگ : ستیزه جویان ، کشته اندیشه های پلید خویش خواهند شد .


ارد بزرگ : بسیاری از ستیز ها ، برآیند دردها و گریه های دوران خردسالی ست .


ارد بزرگ : برای نزدیکی و همگرایی خاندان خویش ، باید دستگیر یکدیگر شویم .


ارد بزرگ : مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، همراهانش را نمی شمارد .


ارد بزرگ : آنهایی که آمادگی برای پاسخگویی به تجاوز دشمن را با گفتن این سخن که : ” جنگ بد است و باید مهربان بود ، درگیری کار بدیست” را رد می کنند ، ساده لوحانی هستند

که خیلی زود در تنور دشمن خواهند سوخت .


ارد بزرگ : بدخو ، عمرش کم است .


ارد بزرگ : آزادی باجی به مردم نیست ! چرا که مال و داشته آنهاست.


ارد بزرگ : رهایی و آزادی ، برآیند پرستش خرد است و دانایی .


ارد بزرگ : جفتت اگر پرید برای پریدن عجله نکن .


ارد بزرگ : همیشه بین خود و همسرت بازه ای را نگاهدار تا به خواری گرفتار نشوی .


ارد بزرگ : گسستن دو همسر می تواند خاندانی را از هم بپاشد .اطلاعات بیشتر در مورد ارد بزرگ اینجا کلیک کنید .

دفتر ارتباط با ارد بزرگ ، آناهیتا نعمتی اینجا کلیک کنید .


۵ نظر:

ناشناس گفت...

فوق العاده وب خوبی دارید.از این مه وقت گذاشتید واقعا ممنون.

اخرین بازمانده گفت...

سلام
بسیار از این مطالب زیبا یی شما استفاده کردیم.همیشه فکر می کردم ادم عاقلی هستمولی دیدم نادانتر از همه خودم هستم.

ناشناس گفت...

عاااااااااااااااااااالی
ارد بزرگ واقعا خوب حرف میزد و راهکار داد. زندگی ام روشن شد.
ممنونم

marziye گفت...

عالی است

marziye گفت...

عالی است